هاشمی رفسنجانی:«من به اصلاح طلبان اعتماد ندارم. اگر خاتمی بیاید یعنی تکرار سال های گذشته و ظهور جریان هایی چون حزب مشارکت که برای کشور معضل درست می کنند.»

مشرق نوشت: هاشمی رفسنجانی در جلسه ای با کاندیداتوری محمد خاتمی مخالفت کرده و گفته است:" من به اصلاح طلبان اعتماد ندارم. اگر خاتمی بیاید یعنی تکرار سال های گذشته و ظهور جریان هایی چون حزب مشارکت که برای کشور معضل درست می کنند. بازگشت افراطیون به قدرت نه به سود مردم است و نه نظام."