شنيده شده است كه قرار است پس از انتشار جواب نهايي شوراي نگهبان و پايان مهلت پنج روزه اين شورا دور جديدي از آشوب‌ و اغتشاش توسط پس‌مانده‌هاي اوباش كه از دست قانون گريخته‌اند آغاز شود.

پس از دستگيري سرشاخه‌هاي اصلي آشوب و اغتشاش در تهران هنوز برخي پس‌مانده‌هاي آنها درصدد ادامه آشوب‌ها هستند كه البته اين اقدامات كور توسط نهاد‌هاي انتظامي و بسيج خنثي خواهد شد و امنيتي كه توسط اين نهادها مجدداً به مردم هديه داده شده خدشه‌دار نخواهد شد.