شرق، اعتماد، آرمان، بهار، ایران، تهران‌امروز، همشهری هم این‌قدر ذوق‌زده نشدند!!!