رادیو رژیم صهیونیستی با حمایت کامل از سران فتنه در ایران گفت:«سلام به میر حسین و مهدی کروبی که با مردانگی کامل نشان دادند که تا چه حد به پای ملت ایستاده اند، تا جایی که معلوم نیست الان کجا هستند».

این رسانه صهیونیستی در ادامه با اشاره به حضور چند نفره ای که روز سه شنبه به خیابان آمده بود افزود:« سلام بر مردمی که زیر بارش برف و باران و اشک و گلوله به خیابانها آمدند و جنبش آزادی خواه ایران را تنها نگذاشتند و چنان فریادی برآوردند که میر حسین و مهدی کروبی نیز از درون سیاه چالها صدای آنها را شنیدند.»