مدیر عامل ایرنا با اشاره به اینکه ˈرسانه، دروغ نمی گوید، فریب نمی دهد و مکار نیستˈ، گفت: هر کس در جهت استعمار و استثمار مردم قدم بردارد از اجنبی، استعمارگر و متجاوز نیز بدتر است چون در درون، مانند خوره به جان مردم افتاده است.

ˈمجید امیدی شهرکیˈ روز پنجشنبه در جلسه پایان سال خبرنگاران و دبیران مرکز اصفهان، افزود: خبرگزاری جمهوری اسلامی در ملاحظات بین المللی، تریبون ملت محسوب می شود و ما باید این جایگاه رفیع را حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: از جایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان نماینده حاکمیت، انتظاراتی وجود دارد که حتی از صدا و سیما به عنوان یک رسانه نسبتا تاثیرگذار، چنین انتظاری نیست.

شهرکی، با اشاره به کاستی های ساختاری سازمان ایرنا، گفت: این مساله بدلیل جنس کاری ˈایرناˈ است؛ با این وجود این سازمان به صورت معجزه واری رشد کرده و هم اینک نقشی نهادینه در عرصه رسانه ای ایران اسلامی دارد.

مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرنگاری و اطلاع رسانی را حساس ترین شغل خواند و گفت: رسانه با وجود آن که از الگوهای پیشرفت تمدن بشر است، ولی در سیطره و چمبره امروز، چالش بزرگ دنیا است.

شهرکی، افزود: گاهی رسانه با ایجاد اضطراب، ناامیدی و به قهقرا بردن اهداف و دستاوردهای مردم، سبب پسرفت یک جامعه می شود.

مدیرعامل ایرنا، کارکرد این مدل رسانه را به مثابه رسانه قرون وسطایی دانست و گفت: این رسانه ها با بکار بردن مدل ها و حیله ها همانند روباه و زالو به جان مردم می افتند و همنوعان خود را نابود می کنند و موجب آلودگی روحی و فکری می شوند.

وی در ادامه سخنان خود، خبرنگاران ایرنا را امانتداران اسرار ملت و کشور دانست و گفت: خبرنگاران ایرنا به واسطه نوع کنش کارکردی خود اجازه ورود به بعضی از حوزه های حساس و طبقه بندی را پیدا می کنند.

وی یادآور شد: ما باید از طرف مردم به عنوان مدعی العموم وارد صحنه شویم و حافظ مصالح مردم و امنیت ملی کشور باشیم.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) تاکید کرد: ما با یک سایت و روزنامه ای که صرفا براساس اتفاقات و در زمانهای خاص آن هم با اهداف و گروه ویژه ایجاد می شود، بسیار تفاوت داریم.

شهرکی افزود: خبرنگاری که صداقت نداشته باشد یا از سر لجاجت و رقابت ناسالم بخواهد وارد حوزه خبر شود مانند زورگیر سر خیابان است که ابزار قتاله آن بسیار متفاوت و نامرئی خواهد بود.

مدیرعامل ایرنا، همچنین خبرنگاری را کاری بسیار سخت خواند و گفت که اما برخی ها به آن بسیار ساده می نگرند، لذا افرادی که می خواهند در این حوزه وارد شوند باید با خودسازی به جایگاهی برسند که بتوانند امانتدار راستین مردم باشند.

وی تصریح کرد: باید به خبرنگاری که حاضر نیست شرافتش را به حراج بگذارد، افتخار کرد و کسانی که در این حوزه کار می کنند بزرگترین ایثارگری را انجام می دهند.

مدیرعامل ایرنا با اشاره به کنشمندی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در عرصه اطلاع رسانی، ادامه داد: مجموعه ریشه داری مانند ایرنا، باید مربی، حوزه های خبری و رسانه ای کشور باشد.

شهرکی همچنین یادآور شد: رفتارهای خبری و رسانه ای، گاهی اوقات چالش های بین المللی ایجاد می کند و گاهی نیز هوشمندی یک خبرنگار یا یک روزنامه یا یک سایت خبری معتبر، باعث شکوفایی ملتی می شود و روابط بین المللی یک کشور را اصلاح می کند.

وی با اشاره به واژه هایی همچونˈعوام و خواصˈ در جامعه، گفت: برخی با این عناوین در برخی سایتها و مکتوبات خود اعمالی انجام می دهند که نشان می دهد آنها نماینده سطح فکری متوسط رو به پایین جامعه هستند.

وی تصریح کرد: این افراد به دنبال القا هیجانات هستند و واقع گرایانه فکر نمی کنند و از عناوین خود استفاده ابزاری می کنند که این افراد را باید ˈخواص خودخواندهˈ توصیف کرد.

مدیر عامل ایرنا با اشاره به اینکه ˈرسانه، دروغ نمی گوید، فریب نمی دهد و مکار نیستˈ، گفت: هر کس در جهت استعمار و استثمار مردم قدم بردارد از اجنبی، استعمارگر و متجاوز نیز بدتر است چون در درون، مانند خوره به جان مردم افتاده است.

وی سپس با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی، افزود: اگر به سرمایه ی انسانی در حوزه های مختلف توجه شود، به تبع آن نیز موفقیت های نسبی به دست می آید.

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی از ارتقای این سازمان با استفاده از ظرفیت های قانونی خبر داد و گفت: با تحقق این مهم،شاهد رشد مادی و معنوی در حوزه رسانه خواهیم بود.