مجلس شوراى اسلامى يك هفته فرصت دارد، تا وزراى پيشنهادى رئيس جمهور را بررسى كند و راى اعتماد بدهد. نوع رفتار مجلس با اين مساله مهم چگونه خواهد بود.

مجلس به چند شكل مى تواند با اين مساله برخورد كند اما بهترين و مقبول ترين برخورد چيست؟ مجلس با توجه به دو محور و الزام بايستى وظايف قانونى خود را انجام دهد؛ محور اول اينكه، تك تك وزرا بر اساس سوابق انقلابى و تدين، باور به ارزش ها، تخصص و دانش و توانمندى مورد ارزيابى قرار گيرند و به صورت مستدل و منطقى به افرادى كه نمره قبولى را كسب مى  كنند راى اعتماد بدهد. محور دوم كارآمدى دولت به عنوان يك تيم تشكيل دهنده قوه مجريه را از بعد كارآمدى، همدلى، تعامل متقابل افراد ارزيابى كند. آنچه مهم است چگونه مى توان اين خصوصيات را بررسى كرد. محور اول صلاحيت هاى فردى در ابعاد زير قابل بررسى است: 1/1- اعتقادى: مجلس بايستى ميزان باور به ارزش هاى اسلام، انقلاب، خط امام(ره) و رهبرى و باور به جامعيت اسلام در اداره جامعه و حكومت، روحيه خدمتگزارى، ساده زيستى، توجه به محرومين، عدالت خواهى و مبارزه با فساد و شجاعت، عقلانيت و تدبير را در افراد احراز كند.

 

۱/۲- سياسى: مجلس براى احراز توان و بصيرت سياسى فرد بايستى توان تحليل شرايط، سابقه انقلابى، ثبات قدم در صحنه هاى مختلف، كلان نگرى، حضور فعال در صحنه هاى حساس انقلاب، عدم روحيه سازشكارى با مخالفين و منحرفين، شفافيت برخورد با جريانات و عناصر غير اصولگرا را بررسى و ارزيابى كند. ۱/۳- رفتارى: براى احراز صلاحيت رفتارى افراد بايستى حسن شهرت، عدم آلودگى مالى و اخلاقى، روحيه و سابقه ايثارگرى و فداكارى، داشتن انگيزه و برنامه در چارچوب اسناد بالادستى در اطاعت پذيرى از ولايت، روحيه هماهنگى با برنامه هاى كلان رئيس جمهور، روحيه فعاليت و نوآورى مردمى و خدمتگزارى، روحيه كار جمعى، مشورت پذيرى و روحيه تعامل با مجلس و رئيس و هيات دولت و نظارت پذيرى قانونى را ارزيابى   كند.

 

محور دوم كارآمدى است، دولت كارآمد متشكل از افراد و وزراى كارآمد خواهد بود. مجلس براى احراز كارآمدى معيارهايى مانند تحصيلات مرتبط، سابقه مفيد، تجربه موفق در حوزه مرتبط، اهل نظر و خلاقيت، رفتار عقلايى، مقبوليت در بين متخصصين و خبرگان، وزارتخانه  و بخش، تفكر منسجم، كلان نگر و راهبردى، توان تصميم گيرى و قدرت اجرايى، داشتن تيم كارى سالم و توانمند، توان تعامل با گروه هاى مرجع و اقشار مختلف را ارزيابى كند. محور سوم داشتن روحيه هماهنگى است. روحيه هماهنگى به معناى قبول برنامه ها و راهبردهاى رئيس جمهور كه در انتخابات دهم مورد تاييد مردم قرار گرفت، توان تعامل با رئيس دولت و اعضاى هيات دولت و مجلس است.

 

هر وزير برابر اصل ۱۳۷ - «هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيات وزيران مى رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست»  - قانون اساسى در مقابل رئيس جمهور و مجلس مسؤول و پاسخگوست، لذا ضمن هماهنگى با برنامه هاى دولت در مقابل اجراى قانون و عملكرد خود در حوزه تخصصى در مقابل مجلس پاسخگو است، ابزارهاى نظارتى مجلس هم به همين دليل در قانون اساسى ديده شده است. از بررسى صلاحيت فردى و كارآمدى كه بگذريم، يك نكته مهم كه رئيس جمهور محترم و مجلس محترم بايستى مد نظر قرار دهند، توجه به شرايط بين المللى و داخلى كشور است. بدون شك مهم ترين الزام امروز كشور، حفظ آرامش، وحدت و شروع فعاليت دولت جديد براى خدمت به مردم است. رئيس جمهور و مجلس محترم بايستى براى تحقق اين شرايط تلاش كنند و از طريق تعامل، همدلى و اعتماد متقابل امور را مديريت كنند.

 

تا هر چه زودتر دولت كارآمد دهم تشكيل شود و شرايط براى خدمت و اداره امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى در كشور فراهم گردد. متاسفانه برخى فضاى مناسب انتخابات دهم، مشاركت گسترده ۸۵درصدى كه يك فرصت تاريخى براى ملت ايران بود را با زياده خواهى و رفتار غيرقانونى آسيب زدند و بهانه اى براى پرخاشگرى و زياده خواهى دشمنان نظام و مردم فراهم كردند. ترميم اين آسيب ها از طريق خدمت صادقانه و موثر و كارآمد به مردم خواهد بود. افزايش اعتماد عمومى، كاهش شقاق اجتماعى، وحدت ملى، نااميدى دشمنان با تشكيل يك كابينه توانمند، همدل و متعهد و كارآمد امكان پذير است. رئيس محترم جمهور و مجلس بايد مراقب باشند، بررسى صلاحيت وزرا و راى اعتماد محل چالش جديدى نشود و زمينه تنش را فراهم نكند. تعامل دو طرفه لازمه جلوگيرى از فضاى چالش است، چه مجلس محترم به همه وزرا راى بدهد يا ندهد، نبايد اين احساس به وجود آيد كه مجلس به وظيفه خود عمل نكرده يا قصد همكارى با دولت را ندارد.

 

اين حق و وظيفه قانونى مجلس و تك تك نمايندگان است، بى شك هدف نمايندگان نيز افزايش كارآمدى دولت و كمك به دولت است، لذا رئيس محترم جمهور بايستى به اين دغدغه مجلس توجه كند و در صورت عدم راى اعتماد برخى وزرا با تعامل مجدد با مجلس و معرفى افراد جديد زمينه تشكيل دولت كارآمد را فراهم كند. برآيند اين تلاش بايد به كارگيرى افراد متدين، كارآمد و هماهنگ باشد