عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است: آقای هاشمی بنایش را بر این گذاشت که توسعه اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد و گفت من خودم سیاسی هستم و دولت سیاسی نمی‌خواهم؛ یعنی برای این مسئله اهمیت قایل نشد. این شد که در توسعه اقتصادی هم آقای هاشمی در آخر دورانش با بحران وتورم 49 درصدی مواجه شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ وی ادامه می‌دهد: آقای هاشمی معتقد بود که باید یک طرفه بحث اقتصادی را جلو برد و بحث سیاسی دنبال آن پیش خواهد آمد و این شد که در دوره آقای هاشمی در نتیجه غفلت کردن از نقش نظارتی مردم، تصمیمات غلط اقتصادی گرفته می‌شود که یک نرخ تورم 49درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بالاخره یکی باید یک روز بیاید جواب دهد که دلیل این تورم 49 درصد چه بوده است؟ اگر می‌گویند که اولویت با توسعه اقتصادی است، توسعه اقتصادی که نباید به بحران تورمی منجر شود. برای اینکه تورم را از 49 درصد بیاوریم پایین، رکود بر کشور حاکم شد و آقای خاتمی در دوران رکود کامل کشور را تحویل گرفت.
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در ادامه و درباره مشکل تیم روحانی می‌گوید: روحانی نیازمند به تیم جسور و کارکشته‌ای است. تیم اقتصادی آقای روحانی تجربه مدیریت اجرایی ندارد. کارشناسان خوبی هستند، ولی تجربه مدیریت اجرایی در حوزه‌های مختلف را نداشتند و این باعث شده جرأت و ریسک برنامه‌های تحول‌زا را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: شخص آقای روحانی خوب اولویت‌بندی کرده، تیم اقتصادی آقای روحانی نتوانسته این اولویت‌بندی را به اجرا درآورد. دلیلش هم این است که پیر هستند.