گروهکی با ستایش از مواضع میرحسین موسوی به ستادهای خاتمی رهنمود داد از وی حمایت کنند.علیرضا رجایی عضو جریان موسوم به ملی-مذهبی در گفت وگو با قلم نیوز (سایت راه اندازی شده از سوی ستاد موسوی) گفت: مواضع میرحسین موسوی را خوب می بینم. او مرد روزهای سخت بوده و موضع خود را با جریان فکری مخالف و به طور مشخص جریان راست مرزبندی کرد.
وی اظهار داشت: آقای میرحسین دیر اقدام کردند و باید اصلاح طلبان و ستادهای انتخاباتی و مجموعه هایی که با آقای خاتمی همکاری می کنند در همکاری با آقای موسوی دریغ نکنند. این عنصر گروهکی با وجود تأکید بر مرزبندی موسوی با جریان اصولگرا که از آن به عنوان جریان راست نام برد ادعا کرد: برخی چهره های شاخص جریان راست در مقابل میرحسین موضعی نخواهند داشت و از او حمایت خواهند کرد. گفتنی است نامبرده در اداره شماری از نشریات زنجیره ای افراطی که به خاطر فعالیت های ضد انقلابی توقیف شدند، مشارکت فعال داشت.