دیلی میل به دیوار شیشه ای ضد گلوله که جلوی اوباما تعبیه شده بود، اشاره کرد و نوشت: "دیوار برلین برای باراک اوباما."

سایت دیلی میل در خبری به جلسه سخنرانی باراک اوباما در برلین پرداخت. دیلی میل به دیوار شیشه ای ضد گلوله که جلوی اوباما تعبیه شده بود، اشاره کرد و نوشت: "دیوار برلین برای باراک اوباما."

 این در حالیست که کشور های اروپایی و مخصوصاً آلمان از متحدان نزدیک آمریکا محسوب می شوند. علاوه بر آن در زمان حرکت اتومبیل شخصی رئیس جمهور آمریکا تنها عده اندکی به استقبال از اوباما آمده بودند که رئیس جمهور آمریکا حتی جرات نکرد به احساسات استقبال کنندگان، پاسخ دهد.

این در حالی است که چند سال پیش، سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان با استقبال گسترده لبنانی ها مواجه شد که البته رئیس جمهور ایران نیز با خارج شدن از اتومبیل به ابراز احساسات لبنانی ها پاسخ داد. البته نکته قابل توجه در این سفر، شجاعت رئیس جمهور ایران بود. در حالی که برای محل سخنرانی دکتر احمدی نژاد، شیشه ضد گلوله تعبیه شده بود، رئیس جمهور در پشت این شیشه قرار نگرفت و پشت تریبون مترجم، سخنرانی کرد.

این سخنرانی در حالی صورت گرفت که محل سخنرانی تا مرزهای سرزمین های اشغالی چند کیلومتر فاصله داشت و حتی بالگردهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد ترس و رعب، چندین بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

شما می توانید تفاوت شجاعت رئیس جمهور ایران با شجاعت رئیس جمهور آمریکا را در این عکس ها به خوبی مقایسه کنید.501

دکتر احمدی نژاد در لبنان

 

اما رئیس جمهور آمریکا در آلمان