هر چند پیش از این نیز علی اکبر جوانفکر به اظهارات جنجالی و دخالت در مسائل مختلف شهره بود اما به نظر می رسد موضع گیری های اخیر او حکایت دیگری داشته باشد.

 

 جوانفکر که به همراه کلهر همواره از جذاب ترین سوژه های خبری دولت نهم بودند به نظر می رسد با توجه به موضع گیری های اخیر خود قصد دارد فضای حضور خود را از مشاورت صرف رئیس جمهور جدا کرده و حضور بیشتر و پررنگ تری به هم رساند.

 

بر همین اساس شنیده می شود که جوانفکر از گزینه های اصلی جانشینی الهام در پست سخنگویی دولت است که در صورت جلب موافقت اسفندیار رحیم مشائی، به عنوان سخنگوی دولت دهم معرفی خواهد شد.

 

جوانفکر در آخرین مصاحبه جنجالی خود مدعی شده بود که مقام معظم رهبری از مشایی دلجویی کرده است.