متهم پرونده اغتشاشات تهران گفته: من تحت تأثير سايت قلم نيوز كه براي آقاي ميرحسين موسوي است قرار گرفتم و بسياري از اين افراد از سوي اين سايت و رسانه‌هاي غربي حمايت مي‌شدند.

 »عذرا سادات م س» از عوامل اغتشاشات اخير تهران در اعترافات خود گفته: من از مردم خواهش مي‌كنم كه به حرف‌هاي رسانه‌هاي غربي توجه نكنند چرا كه آنها بيشتر به نفع خودشان كار‌ مي‌كنند.

گفتني است قلم نيوز يكي از پايگاه های خبري ميرحسين موسوي بوده كه در روزهاي اخير نقش مهمي در ايجاد آشوب‌هاي خياباني و شايعه‌پراكني داشته است.