يك شبكه خبري آمريكايي درگزارش خود از نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري نوشت كه محمود احمدي نژاد هم اكنون پيشتاز شمارش آراست.

 

به گزارش فارس، شبكه خبري "سي‌ان‌ان " در گزارشي نوشت بعد از شمارش بيش از 20 درصد آرا نتايج نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد بيش از 69 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

همچنين "ميرحسين موسوي " رقيب احمدي‌نژاد تا كنون 28 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

سي‌ان‌ان همچنين به حضور گسترده مردم ايران در انتخابات روز جمعه نيز اشاره كرد و نوشت زمان انتخابات 10 ساعت بوده اما مسئولان تصميم گرفتند تا زمان انتخابات را تا ساعت 22 تمديد كنند.