محمد علی ابطحی از عوامل فتنه ۸۸ همانند محمد نوری زاد این روزها ظاهرا به دنبال جلب حمایت بهائیان است و احتمالا پس از پابوسی نوری زاد از یک کودک بهایی باید منتظر دستبوسی ابطحی از بهائیان باشیم.

ابطحی اخیرا در یکی از پست های اینستاگرام خود خواستار اعطای حقوق شهروندی بی منت به بهائیان شده است این در حالی است که موسوی بجنوردی هم حزبی آقای ابطحی در مجمع روحانیون مبارز گفته بود که " بهائیان حقوق شهروندی ندارند".


به نظر می رسد اظهارات ابطحی علاوه براینکه نوعی حس درونی ایطحی و نیت قلبی وی باشد! نوعی پاسخگویی به موسوی بجنوردی و اختلافات درونی بین برخی اصلاح‌طلبان نیز باشد.

"Our President, analytical news site"