شنيده ها حاکی است که محمد على ابطحى كه ميرحسين موسوى را هندوانه اى دربسته خوانده بود از حضور وى در انتخابات پس از دو دهه سكوت و اتخاذ مواضعى غيرشفاف تلويحاً انتقاد كرده و به دليل انتقاد از ميرحسين به جمع حاميان كروبى پيوسته است. محمد على ابطحى عضو مجمع روحانيون مبارز پس از آنكه مشاور مهدى كروبى در انتخابات شد در يادداشتى با عنوان «چرا كروبى»در وبلاگش نوشته: مواضع حقيقى آقاى موسوى در مورد سياست خارجى، مسئله اتمى، مسائل اقتصادى و مهمتر از همه مسئله اصلاحات و آزادى مبهم و براى عده فراوانى غيرقابل قبول است. بايد اصلاح طلبان در صورت حمايت از هر فردى بتوانند پاسخگوى مواضع كانديداى خود باشند.
شنيده ها حاکی است که محمد على ابطحى كه ميرحسين موسوى را هندوانه اى دربسته خوانده بود از حضور وى در انتخابات پس از دو دهه سكوت و اتخاذ مواضعى غيرشفاف تلويحاً انتقاد كرده و به دليل انتقاد از ميرحسين به جمع حاميان كروبى پيوسته است. محمد على ابطحى عضو مجمع روحانيون مبارز پس از آنكه مشاور مهدى كروبى در انتخابات شد در يادداشتى با عنوان «چرا كروبى»در وبلاگش نوشته: مواضع حقيقى آقاى موسوى در مورد سياست خارجى، مسئله اتمى، مسائل اقتصادى و مهمتر از همه مسئله اصلاحات و آزادى مبهم و براى عده فراوانى غيرقابل قبول است. بايد اصلاح طلبان در صورت حمايت از هر فردى بتوانند پاسخگوى مواضع كانديداى خود باشند.