کلیه گزارش های شهرداری فاقد است. چرا که ما یک برنامه و یک بودجه داریم و اگر خارج از آن فعالیتی انجام شود فاقد خواهد بود و کلیه اسناد شهرداری تهران فاقد هستند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران ضمن انتقاد شدید از گزارش عملکرد شرکت جهان و شهرداری گفت: شرکت جهان که شرکتی است وابسته به بانک شهر، تخلفات آشکاری دارد.
شکیب در خصوص علت عدم گزارش مالی توسط شهرداری گفت: بارها از شهرداری خواسته ایم که به ما گزارش مالی ارائه دهد و روابط تعریف شده خود را با شرکت جهان برای ما اعلام کند، اما در هیچ موردی جوابی از شهرداری نگرفته ایم.
وی همچنین گفت: کلیه گزارش های شهرداری فاقد است. چرا که ما یک برنامه و یک بودجه داریم و اگر خارج از آن فعالیتی انجام شود فاقد خواهد بود و کلیه اسناد شهرداری فاقد هستند.
شکیب در ادامه به فروش غیرقانونی تراکم توسط شرکت جهان اشاره کرد و افزود: چطور ممکن است که فروش تراکم ها به حساب شرکت جهان ریخته شود و این شرکت پول ها را در حساب خود نگه دارد و به خزانه برنگرداند و پاسخگو نیز نباشند. اصلاً آیا پول به حساب شرکت جهان واریز شده است یا خیر؟ اگر واریز شده است، تخلف است یا نه؟
شکیب در خصوص علت عدم ارائه گزارش توسط شهرداری به شورای شهر گفت: اگر تخلفات شهرداری آشکار می شد و افراد خاطی معرفی می شدند قطعاً این اتفاقها نمی افتاد. چون شهرداری فکر می کند که هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد، بنابر این هر کاری که دوست دارد انجام می دهد.