عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت از آشفتگی شدید در اردوگاه اصلاح طلبان خبر داد و تصریح کرد برخی اصلاح‌طلبان آماده پیوستن به طرف مقابل هستند.

علی شکوری راد در مصاحبه با روزنامه شرق بی‌آنکه به فرصت‌طلبی‌های جریان و حزب متبوع خود در گذر زمان اشاره کند، گفت: در مجموعه اصلاح‌طلبان همه هم‌تراز نیستند؛ عده‌ای اصلاح‌طلب خالص هستند، عده‌ای اصلاح‌طلب هستنداما مقداری هم منافع شخصی دارند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند اما دنبال مسایل دیگری هم هستند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا جایی که به مخاطره نیفتند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا زمانی که احساس کنند این مسیر به رویشان باز است و حتی عده‌ای که هر چند اندک هم هستند اما اگر شرایط اقتضا کرد آمادگی دارند به طرف مقابل بپیوندند.
یادآور می‌شود افراطیون و حلقه مافیایی در جبهه اصلاحات از سایر اعضای این جبهه با عناوینی نظیر اصلاح‌طلب بدلی و قلابی یا برانگیخته نهادهای امنیتی نام می‌برند که نظیر این روش درباره کسانی چون محمدرضا عارف و کروبی و... تکرار شد اما به وقت ضرورت همین طیف افراطی و افراد یاد شده را مصادره به مطلوب خود کرده و مثلاً منت کناره‌گیری عارف را بر سر روحانی گذاشته و رای روحانی را «رأی اصلاح‌طلبان خواندند!(+)

"Our President, analytical news site"