جمعي از ملي- مذهبي هفته گذشته درقم با اعضاي دفترآيت الله منتظري ديدار داشته اند.

به گزارش«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، دراين ديدار حاضرين با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني بايد به فكر پر كردن خلاء مرحوم منتظري براي جريان هايي مثل ملي- مذهبي بود،تصريح كرده اند كه تا كنون جانشيني براي وي يافت نشده است.
حاضرين همچنين با اشاره به فعاليت هاي شيخ يوسف صانعي گفته اند كه وي كارآيي ،پتانسيل و قابليت جايگزيني منتظري را نداشته و قابل سرمايه گذاري نمي باشد.
همچنين دراين جلسات بر تعدادي گزينه دراين زمينه توافق به عمل آمده است.
شايان ذكر است در اين جلسه محمد نوري زاد از مجرمان فتنه ۸۸ نيز حضور داشته است.