برخلاف جوسازي رسانه هاي فرانسه درباره چگونگي آزادي متهم فرانسوي، يك مقام وزارت خارجه كشورمان اعلام كرد دولت ساركوزي براي مراحل پس از آزادي مشروط كلوتيد ريس ضمانت مكتوب به ايران داده است.

 

مصطفي دولتيار مديركل غرب اروپاي وزارت امور خارجه اظهار داشت: فرانسوي ها اخيرا يادداشتي داده اند و وثيقه اي را نزد مقامات قضايي با تضمين مكتوب دولت فرانسه از طرف سفارت فرانسه سپرده اند مبني بر اينكه كلوتيد ريس (متهم آشوب هاي اخير) در سفارت فرانسه باشد (آزادي مشروط با قيد وثيقه) تا روند قضايي طي شود و هر وقت دادگاه او را احضار كرد وي در دادگاه حاضر شود و در نهايت حسب حكم دادگاه با اين متهم رفتار خواهد شد.

دولتيار در مورد اقدامات دخالت آميز سفارت فرانسه و تبعه اين كشور در انتخابات اخير اظهار كرد: فرانسوي ها از قبل از انتخابات اعلام كردند كه با تداوم روند موجود مخالف اند و نهايت تلاش شان را در اين جهت اعمال كردند. اما آن چه در مورد فرانسه مطرح است مربوط به يك تبعه اين كشور است.

وي ادامه داد: اين تبعه فرانسه در دانشگاه صنعتي اصفهان تدريس مي كرد كه مهلت اقامت قانوني وي چند ماه قبل به پايان رسيد و ادامه اقامتش در ايران غيرقانوني بود. پس از مساعدت هاي انجام يافته اقامتش تمديد مي شود منوط به اين كه در موعد مقرر كشور را ترك كند اما وي باز هم به اقامت غيرقانوني ادامه مي دهد. وزير خارجه فرانسه نيز به صراحت اذعان مي كند كه وي تحت دستور سفارت بوده است!

مديركل غرب اروپاي وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به اقدامات مداخله جويانه اين تبعه فرانسوي در امور ايران و برخورد قضايي با وي گفت: طبيعي است كه پس از اين مساله در اتحاديه اروپا سروصدا مي كنند و سعي مي كنند فضاي تصنعي تبليغاتي ايجاد كنند، اما اين پرونده بايد مراحل قضايي خود را طي كند و بهتر است در اين مسير پيش روند.

فرانسوي ها بايد تبعه ايراني را آزاد كنند

دولتيار كه با ايسنا گفت وگو مي كرد سپس در پاسخ به پرسشي در مورد كاكاوند، تبعه ايراني دستگير شده در فرانسه كه تحت تاثير رويكردهاي سياسي اين كشور از آمريكا حتي دستگاه قضايي آن كشور حاضر نبوده پيشنهاد وكيل وي مبني بر آزادي به قيد كفالت اين شهروند را بپذيرد و دليل رويكردهاي فرانسه اظهار كرد: متاسفانه شاهد رويكردهاي دوگانه فرانسه در مسائل حقوق بشر هستيم و فرايندهاي قضايي تحت تاثير اغراض سياسي در اين موضوع روند طبيعي خود را طي نكرده است. ما نيز اين پرسش را از فرانسوي ها داريم كه مي بايست حقوق افراد در زندان ها متناسب با مقررات حقوق بشر و رويه هاي منصفانه و عادلانه تعقيب شود كه متاسفانه در اين موضوع لحاظ نشده است. سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس تحت فشار خانواده كاكاوند است و ما خواسته هاي منطقي اين خانواده را به طور جدي تعقيب مي كنيم.

آلماني ها غافلند

تحريم ها عليه خودشان است

اين مقام وزارت خارجه در بخش ديگري از گفت وگويش با ايسنا به اقدامات اخير آلماني ها اشاره كرد و گفت: آلماني ها در تبعيت از رويكرد مقابله با جمهوري اسلامي ايران، تحريم هايي را عليه ايران اعمال مي كنند در حالي كه از اين مساله غافلند كه اين تحريم ها در واقع عليه خودشان است. در مذاكرات به آنها گفته ايم كه ما كشوري پويا و داراي ظرفيت هاي استثنايي هستيم و از مجاري ديگري نيازهايمان را تامين مي كنيم، اين شما هستيد كه بازار پرظرفيت ايران را به مرور از دست مي دهيد.

او افزود: آلماني ها هزينه هايي را نيز در منطقه مي پردازند كه همكاري با ايران مي تواند اين هزينه ها را كاهش دهد. اما به خاطر رويكرد بسته و ناصحيح دولت مركل، آلمان فعلا ترجيح داده اين هزينه ها را بپردازد. با وجود تمام مسائل تلاش داريم روابط دو كشور را در يك جهت سازنده و مثبت هدايت كنيم.

وي همچنين در زمينه خط لوله نوبوكو و نقش تعيين كننده ايران درباره تامين انرژي در منطقه تاكيد كرد بدون مشاركت ايران اين پروژه اقتصادي انجام نخواهد شد.

ايتاليا بايد هزينه بدهد

وي در ادامه به اقدامات خصمانه ايتاليا اشاره و تصريح كرد: اگر ايتاليايي ها بخواهند كماكان نقش ايران را ناديده بگيرند طبعا بايد هزينه هايش را نيز بپردازند.

دولتيار در عين حال گفت: ايتاليايي ها براي همكاري با ايران در افغانستان ابراز علاقه كرده اند اما ابراز علاقه به تنهايي كفايت نمي كند. ضمن اين كه تمركز بر حوزه هايي كه صرفا مطلوب يك طرف است كه همكاري ناميده نمي شود. در همكاري بايد تعامل و توازن برقرار شود. ايتاليايي ها تنها به موضوعات مد نظر خود توجه دارند، در حالي كه بايد متوازن حركت كنند.

اين مقام مسئول در وزارت امور خارجه در مورد برخي اخبار به نقل از وزير خارجه ايتاليا كه به افراد شركت كننده در اغتشاشات اقامت در ايتاليا اعطا مي شود نيز اظهار كرد: در آن مقطع سفير ايتاليا احضار شد و از وي توضيح خواسته شد كه او اين مسائل را «شايعات بي اساس» عنوان كرد.

مديركل غرب اروپاي وزارت امور خارجه همچنين با تقبيح دخالت هاي انگليس تصريح كرد وزارت خارجه فعلا براي كاهش سطح روابط با انگليس به صورت مقطعي و ضربتي به نتيجه نرسيده و برخي اخبار مبني بر ايفاي نقش واسطه توسط سلطان عمان در سفر اخير ميان ايران و انگليس را صرفا يك گمانه زني دانست.