عبدالله رمضان زاده قائم مقام حزب منحله مشاركت كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام و فعاليت‌هاي غيرقانوني در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري ۸۸ به حبس محكوم شده،گفت كه با موافقت مقامات دادستاني براي حضور در مراسم چهلمين روز درگذشت پدر همسرش به مرخصي ۴۸ ساعته آمده است.

وي با رد خبر برخي سايت‌هاي فتنه‌گر در خصوص شكنجه‌اش در زندان و بازنشستگي تحت فشار بازجويان اظهار داشت: واقعيت امر اين است كه با توجه به اينكه در حال گذراندن دوران محكوميت در زندانم و امكان حضور در دانشگاه را ندارم، شخصا از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده و تقاضاي بازنشتگي كردم كه مورد موافقت رئيس دانشگاه تهران قرار گرفت.

اين محكوم حوادث پس از انتخابات ۸۸ اين نكته را هم متذكر شد كه "طي دو ماه و نيم گذشته كه به زندان بازگردانده شده تا كنون بازجويي نداشته و بازجويي را نيز نديده است كه مورد شكنجه قرار گيرد و در زندان مشغول ترجمه يك كتاب تخصصي در حوزه مديريت منازعات قومي است. "

رمضان زاده در پايان با رد اخبار منتشر شده در خصوص ضرب و شتم همسرش توسط برخي افراد در دادگاه، خاطرنشان كرد: خانم بنده هرگز به دادستاني و مراكز قضايي مراجعه نداشته و مورد حمله هيچ فردي هم قرار نگرفته است و اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد.