'حكایت ما اصلاح طلبان حكایت دختر 14 ساله نیست ما همچون زن مطلقه سه شوهر دیده ای هستیم كه ناز ما دیگر خریدار ندارد و به هر قیمت ممكن باید خود را به نظام تحمیل كنیم.'


عبدالله نوری در جلسه اصلاح طلبان با رد هر گونه پیش شرط برای ورود به صحنه انتخابات گفته است:'حكایت ما اصلاح طلبان حكایت دختر 14 ساله نیست ما همچون زن مطلقه سه شوهر دیده ای هستیم كه ناز ما دیگر خریدار ندارد و به هر قیمت ممكن باید خود را به نظام تحمیل كنیم.'

به گزارش مشرق همچنین اعضای مجمع روحانیون تاكید بیشتری بر كاندیداتوری محقق داماد دارند اما اعضای حزب كارگزاران معتقد به معرفی كاندیدا از شورای مركزی كارگزاران هستند. با توجه به بیماری محمد علی نجفی، برای وی رای گیری انجام نشد و حسن روحانی هم از لیست شورای اصلاحات كنار گذاشته شد.