یکی از آقازاده‌های مشهور که نام وی با بسیاری از پرونده‌های اقتصادی گره خورده است پیش از استقرار دولت و وزیر جدید در طبقه پانزدهم یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی مستقر شده است.

با مطرح شدن برخی نام‌ها برای تصدی وزارتخانه‌های حساس دولت، به نظر می رسد بازگشت برخی آقازاده‌ها به صحنه علنی به خصوص در عرصه‌های اقتصادی آغاز شده است.

بر این اساس شنیده می‌شود یکی از آقازاده‌های مشهور که نام وی با بسیاری از پرونده‌های اقتصادی گره خورده است پیش از استقرار دولت و وزیر جدید در طبقه پانزدهم یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی مستقر شده است و بعضی تحرکات را در این وزارتخانه کنترل و اداره می‌کند.

بر اساس این گزارش طبقه پانزدهم وزارتخانه مزبور محل استقرار وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه است. این در حالی است که وزیر پیشنهادی و جنجالی این وزارتخانه هنوز رای اعتماد نگرفته و به عنوان وزیر در این وزارتخانه مستقر نشده است.

گزارش‌های رسیده از دیگر بخش‌ها نیز حاکی از عجله آقازاده‌ها برای بازگشت به عرصه‌های آشکار اقتصادی است.

حاکی است در اولین جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی بعضی نمایندگان نگرانی‌های جدی خود را درباره بازگشت آقازاده‌ها به صراحت ابراز کرده‌اند.