جمع آوری سریع این کتاب به همراه پوزش صریح و علنی قالیباف از مردم، نشان خواهد داد که این اتفاق، نه یک تاکتیک انتخاباتی، بلکه صرفا یک گاف استراتژیک بوده است.

اخیرا در ستادهای انتخاباتی قالیباف، کتابی تحت عنوان "برنامه راهبردی سیاست خارجی" توزیع می شود.

در این کتاب که گویا به اهتمام محمد باقر قالیباف، 2 سال پیش نوشته و منتشر شده است، به صورت ضمنی در قالب جدولی، موجودیت رژیم صهیونیستی را به عنوان یکی از "کشور"‌های خاورمیانه نام برده و به رسمیت شناخته است! این جدول در صفحه 49 کتاب مذکور منتشر شده است.

جمع آوری سریع این کتاب به همراه پوزش صریح و علنی قالیباف از مردم مسلمان ایران، نشان خواهد داد که این اتفاق، نه یک تاکتیک انتخاباتی، بلکه صرفا یک گاف استراتژیک بوده است.