مخالفان را «قوي» نشان دادن و رژيم را «ضعيف» نشان دادن، كار روياپردازان است. دنياي مجازي را نبايد با دنياي واقعي يكسان پنداشت. رژيم، همچنان مي تواند ميليونها تن را در روز 22 بهمن، در سراسر كشور به تظاهرات خياباني بكشاند...

دون كيشوت فراري نشريات زنجيره اي، محافل ضدانقلاب را از توهم زدگي و خودفريبي خارج از قاعده برحذر داشت. گنجي نسبت به عواقب منفي ساختارشكني كور در 25 بهمن هشدار مي دهد.

اكبر گنجي طي تحليلي در سايت راديوفردا به نمايش 25بهمن اشاره كرد و خطاب به جريان برانداز نوشت: آرزو را واقعيت «پنداشتن» يا واقعيت «قلمداد» كردن، آدمي را خيال پرداز كرده و به استراتژي هاي نادرست سوق مي دهد. موازنه قوا را بايد به درستي ارزيابي كرد. مخالفان را «قوي» نشان دادن و رژيم را «ضعيف» نشان دادن، كار روياپردازان است. دنياي مجازي مهم است و نقش مهمي در تحولات خاورميانه و ايران داشته است، اما دنياي مجازي را نبايد با دنياي واقعي يكسان پنداشت. رژيم، همچنان مي تواند ميليونها تن را در روز 22 بهمن، در سراسر كشور به تظاهرات خياباني بكشاند.

وي همچنين گردانندگان اپوزيسيون سبز را به رفتار قبيله اي متهم كرد و نوشت: آنها كه در فقدان قدرت، به شدت قبيله اي عمل مي كنند و صدا و مديريت جنبش را به گونه اي بر مي سازند كه جز افراد قبيله خودشان كسي در آن حضور ندارد، اگر قدرت دستشان بيفتد چه مي كنند؟
وي با تاكيد بر اينكه اپوزيسيون به خطا رفته و باعث دوقطبي شدن فضا ميان انقلاب و ضد انقلاب شده، به موضع گيري تند برخي چهره هاي ساكت عليه حركت 25 بهمن اشاره مي كند و مي نويسد: وقتي فضا دوقطبي شد ميانه ها از بين مي روند. ميانه هايي چون ناطق نوري و حسن روحاني و ميانه نماياني چون لاريجاني، محسن رضايي و قاليباف به سمت حاكميت رفته و حركت 25 بهمن را به شدت محكوم كردند و در واقع به نوعي برخي از شكاف ها در حاكميت پر شد ميانه هايي چون خاتمي و مشاركت هم به حاشيه رانده شدند و صداي آنها شنيده نخواهد شد.
نوشته عنصر تندرويي مانند اكبر گنجي آن هم در ارگان سازمان سيا- رسانه اي كه به وضعيت بيش فعالي در تدارك هياهوي 25بهمن دچار شده بود- نشان مي دهد كه جريان سازمان دهنده فتنه و آشوب، به مفهوم واقعي دستخوش اغتشاش و استيصال فكري است.