کسانی که مدام از قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد می کردند اکنون در آستانه انتخابات نه تنها آن را امری پسندیده می دانند بلکه تاکید دارند اگر رییس جمهور شوند پرداخت یارانه را ادامه می دهند.

اینکه موضوع هدفمندی یارانه ها و اجرای آن منافعی برای کشور دارد دیگر بر کسی پوشیده نیست و اقتصاددانان و صاحب نظران در خصوص لزوم اجرای این قانون در کشور ولو اینکه انتقاداتی به برخی جزئیات اجرای آن باشد، اتفاق نظر دارند.

در این میان کسانی هستند که صرفا برای مخالفت با دولت و بدون توجه به منافع کشور همواره از هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرده اند و جلو پای این قانون نوپا سنگ اندازی های زیادی کرده اند.

اما در روزهای اخیر و هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم این مخالفان همیشگی قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها دیگر به انتقاد از آن نمی پردازند بلکه پرداخت یارانه نقدی و حتی افزایش یارانه را جزو برنامه های اصلی خود اعلام می کنند.

اجرای هدفمندی یارانه ها به نوعی که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد امری است که اغلب کارشناسان روی آن نظر دارند اما در مدت باقی مانده تا انتخابات عده ای فقط برای جلب نظر مردم از طریق بازی با این قانون و با مقاصد سیاسی که به نفع کشور نیست تاکید دارند که پرداخت یارانه را ادامه می دهند.برخی نامزدها حتی پا را فراتر نهاده و گفته اند نه تنها پرداخت یارانه را دادامه می دهند بلکه سبد کالایی هم به مردم خواهند داد.

البته اینکه اینکه این افراد بر پرداخت یارانه تاکید دارند خود نشان از لزوم اجرای هدفمندی در کشور است و آنها با این کار نه تنها رفتار خود در قبال اجرای این قانون را زیر سوال می برند بلکه مهر تاییدی است برا اینکه آنان هم به این نتیجه رسیده اند نمی شود هدفمندی را متوقف کرد.

نباید فراموش کرد موضع هدفمندی موضوعی اقتصادی است که با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد و برخورد انتخاباتی با آن فقط به ضرر مردم تمام می شود.

از این رو در این برهه باقی مانده عنوان کردن اینکه "ما هم یارانه می دهیم" شائبه سیاسی دارد که ضرر آن متوجه خود آنان هم خواهد شد.