(الف- خ) از متهمان پرونده قتل هاى زنجيره اى كه در ستاد موسوى به شدت فعال بود بالاخره توسط نهادهاى مسؤول بازداشت شد

. نامبرده كه از اخراجى هاى يك نهاد امنيتى است، در ستاد موسوى با همكارى (م-ه) وظيفه ارتباط گيرى و سازماندهى اراذل و اوباش تهران در آشوب ها و اغتشاشات اخير را به عهده داشت.