شوراي نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشگاه تهران با درخواست انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران براي برگزاري همايشي با عنوان «بررسي تطبيقي رويكرد وزارت علوم در دوره هاي مختلف» مخالفت كرد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از جهان، شوراي نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشگاه تهران در اعلام دلايل اين مخالفت آورده است: «بر اساس سياست‌ها و رهنمودهاي رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني، فعاليت‌هاي حزبي نبايد در دانشگاه انجام شود.»
در بند ديگر اين نامه آمده است: «اگر درخواست‌كنندگان اجراي برنامه مذكور مي‌خواهند اين برنامه را داشته باشند، شايسته است با توجه به عنوان آن از مديران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دوره‌هاي قبل نيز جهت حضور در ميزگرد استفاده كنند.»
شوراي نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشگاه افزوده است: «همچنين لازم است از حضور افرادي كه داراي سابقه انضباطي و قضايي هستند در اين ميزگرد استفاده نشود.»
دانشگاه تهران در خاتمه از آمادگي براي صدور مجوز برگزاري همايش «بررسي تطبيقي رويكرد وزارت علوم در دوره‌هاي مختلف» در صورتي كه از مديران دوره‌هاي مختلف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي شركت در اين برنامه دعوت شود و از مدعويني كه سابقه انضباطي و قضايي ندارند بهره گرفته شود، خبر داده است.