سايت ها و محافل اپوزيسيون خارج نشين نسبت به هويت اردشير اميرارجمند مشاور موسوي به شدت ابراز ترديد كرده اند و او را مأمور وزارت اطلاعات مي دانند كه با سپردن وثيقه سنگين براي جاسوسي به درون اپوزيسيون نفوذ داده شده است.

اردشير اميرارجمند بعد از بازداشت در ايران و اعتراف به جاسوسي براي سرويس اطلاعاتي موساد و همكاري با منافقين در جريان آشوب ها، به عنوان مرخصي از زندان خارج شده بود كه به فرانسه گريخت و از اين كشور پناهندگي گرفت.
سايت هاي ضد انقلاب درباره او مي نويسند «چگونه ممكن است شخصي كه در موقعيت مشاور عالي موسوي بازداشت شده و به همكاري با موساد و سازمان مجاهدين خلق- منافقين- هم اعتراف كرده است به آساني از وزارت اطلاعات رژيم مرخصي بگيرد و بعد خيلي آسان تر به فرانسه مهاجرت كند» سايت گويا در ادامه مي نويسد «مگر مأموران امنيتي رژيم مغز خر خورده اند كه به امير ارجمند با آن جايگاهي كه نزد موسوي داشت و با آن اعترافاتي كه كرده بود، مرخصي بدهند و بعد از خروج امير ارجمند از زندان هم مراقب او نباشند تا بتواند به فرانسه رفته و پناهندگي بگيرد؟ دوستان! رفقا! آقايان سبز و خانم هاي سبزتر! عقلتان كجا رفته؟ شك نداشته باشيد كه امير ارجمند جاسوس رژيم است، وزارت اطلاعات و سپاه را دست كم نگيريد. اصلاً هيچ وقت نبايد دشمن را دست كم گرفت. اگر رژيم توان اطلاعاتي نداشت كه در فاصله چند هفته همه ليدرهاي سبز را دستگير نمي كرد حالا چطور ممكن است به شخصي مثل اردشير امير ارجمند در فاصله كوتاهي بعد از بازداشت مرخصي بدهد و بعد هم اصلاً مواظب او نباشد»؟!
چند روز قبل عليرضا نوري زاده نيز در مصاحبه با راديو آمريكا به همين موارد اشاره كرده و گفته بود «ترديد ندارم كه آقاي اردشير اميرارجمند جاسوس جمهوري اسلامي است».
گفتني است درز اخبار دروني گروههاي اپوزيسيون مدتي است كه موجي از اضطراب و نگراني در ميان جريانات ضد انقلاب خارج نشين پديد آورده است و آنها را به ارزيابي دقيق تر افرادي كه از ايران خارج شده و به اپوزيسيون مي پيوندند، واداشته است. چند هفته قبل ماجراي تماس تلفني اميرارجمند با شيرين عبادي و متن گفت وگوي وي با عبادي، ابتدا در سايت بالاترين و سپس به طور تلويحي در جرس منتشر شد و اميرارجمند در پاسخ به پرسش «بهرام-ش» يكي از ضدانقلابيون ساكن لندن كه با ترديد از وي درباره نشت اين مكالمه توضيح خواسته بود، اطرافيان شيرين عبادي را به درز دادن آن متهم كرده بود.