تیمور علی‌عسگری: آقای هاشمی در جلسه پایان سال خود با نمایندگان ادوار مجلس تاکید کرد در انتخابات پیش رو کاندیدا نمی‌شود، تاکید کرده: هاشمی به هاشمی جدید (حسن روحانی) مایل‌تر است تا خاتمی و در این مسیر سعی‌خواهد کرد افکار نخبگان و چهره‌های مقبول و محبوب جامعه را به نفع «هاشمی جدید» توجیه کند!

تیمور علی‌عسگری: آقای هاشمی در جلسه پایان سال خود با نمایندگان ادوار مجلس تاکید کرد در انتخابات پیش رو کاندیدا نمی‌شود، تاکید کرده: هاشمی به هاشمی جدید (حسن روحانی) مایل‌تر است تا خاتمی و در این مسیر سعی‌خواهد کرد افکار نخبگان و چهره‌های مقبول و محبوب جامعه را به نفع «هاشمی جدید» توجیه کند!

وی با بیان این‌که آقای هاشمی در جلسه پایان سال خود با نمایندگان ادوار مجلس تاکید کرد در انتخابات پیش رو کاندیدا نمی‌شود، تاکید کرده: هاشمی به هاشمی جدید (حسن روحانی) مایل‌تر است تا خاتمی و در این مسیر سعی‌خواهد کرد افکار نخبگان و چهره‌های مقبول و محبوب جامعه را به نفع «هاشمی جدید» توجیه کند!
وی در مصاحبه با آریا افزود: ضرورتی ندارد هاشمی جدید از بین اصلاح طلبان باشد، زیرا این طیف کاندیدایی شاخص‌تر از خاتمی ندارد و تنهاچهره شاخص اصلاح‌طلبان عارف است که توانمندی لازم را برای هاشمی شدن ندارد.