شنيده شده كه برخى از چهره هاى مطبوعاتى از پيش از انتخابات تاكنون با تشكيل تيمى، ديدارهايى پيوسته با (ى.ه) فرزند يكى از چهره هاى برجسته سياسى كشور در ويلايى در فرحزاد داشته اند.

اين خبرنگاران و نويسندگان مطبوعاتى كه شاغل در مطبوعات و خبرگزارى هاى وابسته به يك جريان سياسى خاص هستند، اكثراً در حوزه هاى اجتماعى و شهرى مشغول فعاليت هستند. اين گزارش مى افزايد، اين افراد در روزهاى آشوب ها و درگيرى ها در قالب خبرنگار و عكاس به پوشش دهى اين اغتشاشات مشغول بودند. جلسات اين گروه هم اكنون در خانه اى واقع در خيابان طالقانى همچنان ادامه دارد.