رایزنی برای تصمیم گیری درباره ترکیب تیم هیات دولت از مهمترین مشغله های دکتر حسن روحانی بعنوان منتخب مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری است.

رایزنی برای تصمیم گیری درباره ترکیب تیم هیات دولت از مهمترین مشغله های دکتر حسن روحانی بعنوان منتخب مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری است.
شنیده ها حاکی است عبدالواحد موسوی لاری از گزینه های رئیس جمهور منتخب برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به احتمال بسیار بالا بعنوان گزینه نهایی معرفی خواهد شد.
موسوی لاری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تصدی وزارت کشور را بر عهده داشت.
این چهره سیاسی به لحاظ خاستگاه سیاسی عضو مجمع روحانیون مبارز است.