شمارى از مدعيان اصلاحات از جمله دبيركل كارگزاران در ديدار هفته گذشته با عبدالله نورى، از وى براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى دعوت كرده اند. يك سايت اصلاح طلب از قول يكى از نزديكان عبدالله نورى گفته: در اين ملاقات غير از كرباسچى و عطريانفر، هاشم آغاجرى، على رضا علوى تبار، احمد خرم، احمد زيدآبادى و سعيد ليلاز نيز حضور داشتند. گفته مى شود سناريوى به ميدان آوردن نورى نه براى حمايت از وى به عنوان نامزد اصلى ـ كه هيچ اجماعى بر سر وى وجود ندارد ـ بلكه در راستاى قربانى و هزينه كردن وى براى نامزد نهايى افراطيون كه نزد بدنه اين جريان مورد مقبوليت و اعتبار نيست صورت مى گيرد تا با رد صلاحيت محتمل نورى، سناريوى ائتلاف و انسجام از طريق مظلوم نمايى تكميل و نظر افراطيون از سر اضطرار و تألم روحى متوجه نامزد اصلى شد.
شمارى از مدعيان اصلاحات از جمله دبيركل كارگزاران در ديدار هفته گذشته با عبدالله نورى، از وى براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى دعوت كرده اند. يك سايت اصلاح طلب از قول يكى از نزديكان عبدالله نورى گفته: در اين ملاقات غير از كرباسچى و عطريانفر، هاشم آغاجرى، على رضا علوى تبار، احمد خرم، احمد زيدآبادى و سعيد ليلاز نيز حضور داشتند. گفته مى شود سناريوى به ميدان آوردن نورى نه براى حمايت از وى به عنوان نامزد اصلى ـ كه هيچ اجماعى بر سر وى وجود ندارد ـ بلكه در راستاى قربانى و هزينه كردن وى براى نامزد نهايى افراطيون كه نزد بدنه اين جريان مورد مقبوليت و اعتبار نيست صورت مى گيرد تا با رد صلاحيت محتمل نورى، سناريوى ائتلاف و انسجام از طريق مظلوم نمايى تكميل و نظر افراطيون از سر اضطرار و تألم روحى متوجه نامزد اصلى شد.