احزاب و تشكل هاي رسمي كشور نامه سرگشاده اي را براي تسريع در محاكمه سران فتنه در هفته جاري به دستگاه قضايي تحويل خواهند داد.

**ارسال نامه سرگشاده به دستگاه قضايي كشور در هفته جاري

در همين ارتباط عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با تاكيد بر اينكه سران فتنه هر چه زودتر توسط دستگاه قضايي بايد محاكمه شوند ،گفت: سران فتنه با توجه به فعاليت هاي ساختارشكن خود بايد توسط دستگاه قضايي محاكمه شوند كه در همين راستا احزاب و تشكل هاي رسمي كشور نامه درخواستي را در هفته جاري به دستگاه قضايي تحويل خواهند داد.

جعفر شجوني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: احزاب و تشكل هاي رسمي در كشور براي اعلام برائت خود از سران فتنه و فعاليت آنها بايد هر چه زودتر درخواست كتبي خود را مبني بر محاكمه سران فتنه به دستگاه قضايي ارسال نمايند.

وي تصريح كرد: جامعه روحانيت مبارز براي مقابله با فعاليت هاي ساختارشكن و غير قانوني سران فتنه تا به امروز جلسات، مقالات، همايش ها و سخنراني هايي را در سطح كشور برگزار كرده است كه براي تسريع روند محاكمه سران فتنه، نامه اي سرگشاده را به دستگاه قضايي كشور ارسال خواهيم كرد.

انتشار بيانيه رسمي احزاب عليه فعاليت هاي غيرقانوني موسوي و كروبي

در ادامه عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه موسوي و كروبي هرچه زودتر بايد محاكمه شوند، گفت: احزاب و تشكل هاي رسمي در كشور بايد براي اعلام برائت خود از موسوي و كروبي بيانيه اي مشتركي را عليه فعاليت هاي ساختار شكن اين دو انتشار نمايند.

بهادر ولي زاده، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: دبير كل جامعه اسلامي مهندسين طي سخنراني ها و جلساتي كه تاكنون برگزار شده است ،به طور رسمي اعلام كرد قطعاً چهره ها و احزاب رسمي در كشور بايد بيانيه اي را عليه فعاليت هاي غيرقانوني موسوي و كروبي اعلام نمايند.

وي با تأكيد بر اينكه احزاب بايد از آوردن كلمه مجهول سران فتنه در مصاحبه ها و سخنراني هايشان خودداري نمايند، تصريح كرد: فعاليت هاي ساختار شكن موسوي و كروبي بر همگان روشن است و آوردن كلمه مجهول سران فتنه به صلاح نيست و بايد صراحتاً نام موسوي و كروبي در سخنراني ها و بيانيه ها آورده شود.

ولي زاده خاطرنشان كرد:‌ رسيدگي به پرونده تخلفات سياسي و اجتماعي موسوي و كروبي توسط دستگاه قضايي جزو ضروريات است تا هرچه زودتر روند فعاليت اين چهره هاي نامطلوب در كشور متوقف شود.

برگزاري جلسه ويژه با وزير اطلاعات در خصوص محاكمه سران فتنه

در همين ارتباط،عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي نيز با تاكيد بر اينكه موسوي و كروبي هر چه زودتر بايد به سزاي اعمال غير قانوني خود برسند و محاكمه شوند،گفت: احزاب، تشكل ها و ملت ايران مصرانه از دستگاه قضايي كشور و مسئولان خواستار محاكمه سران فتنه به صورت علني هستند.

عباس اميدي فر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: جمعيت وفاداران تا به امروز در قالب گفتگو، مصاحبه، مقاله و همايش روشنگري هاي بسياري را در مقابله با فتنه و فتنه گران انجام داده است و به جد پيگير محاكمه آنان به صورت علني مي باشد.

وي تصريح كرد: در راستاي پيگيري محاكمه عاملان فتنه جمعيت وفاداران با وزير اطلاعات جلسه ويژه اي را برگزار خواهد كرد و نامه اي سرگشاده حاوي امضاي بسياري از احزاب رسمي و قانوني در كشور به دستگاه قضايي ارسال خواهيم كرد.

وي در ادامه افزود: اميد است تا هر چه زودتر ملت ايران شاهد نابودي فتنه و فتنه گران از سطح جامعه باشند.