كيهان: برخي از نمايندگان ستادهاي آقاي كروبي در شعبات اخذ رأي در استان چهارمحال بختياري كه در شعبه محل مأموريت آنها حتي يك رأي هم به نام كروبي به صندوق ريخته نشده است در مقابل اين سؤال كه چرا با وجود رأي شخص شما يك رأي هم به نام كروبي در صندوق تحت نظارت آنها نيست؟ پاسخ داده اند از ستاد مركزي در استان به ما گفته بودند اگر احساس كرديد رأي كروبي قابل توجه نيست آن يك رأي خود را خراب نكنيد و به نام موسوي بنويسيد.

 

ما هم برهمين مبنا خودمان نيز به كروبي رأي نداديم.

كيهان: برخي از نمايندگان ستادهاي آقاي كروبي در شعبات اخذ رأي در استان چهارمحال بختياري كه در شعبه محل مأموريت آنها حتي يك رأي هم به نام كروبي به صندوق ريخته نشده است در مقابل اين سؤال كه چرا با وجود رأي شخص شما يك رأي هم به نام كروبي در صندوق تحت نظارت آنها نيست؟ پاسخ داده اند از ستاد مركزي در استان به ما گفته بودند اگر احساس كرديد رأي كروبي قابل توجه نيست آن يك رأي خود را خراب نكنيد و به نام موسوي بنويسيد.

 

ما هم برهمين مبنا خودمان نيز به كروبي رأي نداديم.