علي‌اكبر محتشمي‌پور، غلامحسين كرباسچي و داود دانش‌جعفري به عنوان نمايندگان موسوي، كروبي و رضايي در شوراي نگهبان حاضر شدند تا مستند اعتراض‌هاي خود را ارائه كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي فارس، در اين جلسه ابتدا گزارشي از نظارت بر روند اجرايي امور انتخابات از جمله توزيع تعرفه‌ها، صندوق‌ها و محل استقرار آن، شمارش آراء، نظارت بر طراحي تا مرحله چاپ تعرفه‌هاي رأي و نيز احراز هويت رأي‌دهندگان و نهايتاً امضاي صورتجلسه صندوق اخذ راي ارائه شد و سپس از نمايندگان كانديداها خواسته شد مستندات خود را درباره تخلفات ارائه دهند.

نمايندگان كانديداها هم با استناد به اطلاعيه‌هاي صادره توسط كانديداها و سخنان آنان، به توضيحاتي كلي اكتفا كردند و از ذكر مصاديق و مستندات آن خودداري كردند.

اين گزارش مي‌افزايد: شوراي نگهبان به نمايندگان كانديداها مهلت داد تا ظرف مدت قانوني، مصاديق و استنادات خود را جهت بررسي به شوراي نگهبان ارائه دهند.