پخش اعترافات برخي عوامل ميداني آشوب هاي تروريستي اخير، افراطيون مدعي اصلاح طلبي را نگران كرد. اين نگراني احتمالا از آن جهت است كه در صورت روبرو شدن سران افراطيون با عوامل ميداني آشوب ها و آشكار شدن نحوه هماهنگي ها براي تشنجات خشونت بار هفته گذشته، جاي هيچ انكاري باقي نمي ماند.

به همين دليل هم بود كه ديروز فخر السادات محتشمي پور عضو مركزيت حزب مشاركت (و همسر مصطفي تاج زاده) پيشاپيش ادعا كرد «هرگونه اعتراف از سوي فعالان سياسي بازداشت شده فاقد وجاهت قانوني است». وي همچنين مدعي شد «برخي شايعات حاكي از تحت فشار قرار دادن برخي فعالان سياسي بازداشت شده نظير رمضان زاده، امين زاده و تاج زاده براي اعتراف است. هرگونه سخني از اين افراد در وضعيت موجود فاقد اعتبار بوده و ما پيشاپيش اين گونه رفتارها را محكوم مي كنيم»!!

همزمان سايت پارلمان نيوز هم كه تحت پوشش فراكسيون اقليت مجلس فعاليت مي كند مدعي شد «براساس شايعات منتشره در رسانه هاي برون مرزي، چهره هاي اصلاح طلب بازداشت شده بعد از اعتراف مقابل دوربين آزاد مي شوند. شايع شده (!) كه برخي از آنها شكنجه شده اند».

گفتني است برخي اعضاي مركزيت حزب مشاركت پس از انصراف ناگهاني خاتمي و شوك شديد ناشي از آن، با اكراه و دلخوري سراغ حمايت از موسوي رفتند اما نتايج نظرسنجي ها نشان داد كه وي بختي براي پيروزي ندارد به همين دليل نيز القاي تقلب در انتخابات و عدم سلامت آن را از يك ماه پيش از انتخابات در جلسات عمومي و سخنراني ها و اظهارنظرها و تحليل ها شدت بخشيدند. پس از آن نيز برخي جوان هاي كم تجربه و ساده دل را جذب كمپين هاي كذايي كردند تا به هنگام ضرورت از آنها به عنوان ميليشيا استفاده كنند. آنها همزمان القاي پيروزي قطعي موسوي را در دستور كار قرار دادند تا با استفاده از «شوك رواني» حاصل از شكست قريب الوقوع وي بتوانند به تشنج و التهاب دامن بزنند. بدين ترتيب افراطيون 90-80 درصد كار تدارك انفجار رواني به اصطلاح «خودجوش»! را انجام داده بودند و كافي بود موسوي و كروبي با كمترين تحريك به ميدان بيايند.

در بيانيه هاي روزهاي اخير مشاركت و سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون و اعتمادملي از تعبير «اعتراض و تظاهرات خودجوش مردمي»! به وفور استفاده مي شود.