مناظره مهم دكتر احمدي‌نژاد و مهندس موسوي چهارشنبه شب به صورت زنده از شبكه سوم سيما پخش شد.

بخش هشتم متن کامل اين مناظره كه به قضاوت مردم با پيروزي مطلق دكتر احمدي‌ن‍ژاد به پايان رسيد، به شرح زير است:

مجري: آقاي موسوي 30 دقيقه و 51 ثانيه صحبت کردند و آقاي احمدmonazere1.jpgي‌نژاد 34 دقيقه و 17 ثانيه.

احمدي‌نژاد: من بايد دوباره تکرار کنم، آن جمله قبلي را درباره قضاوت هاي جناب آقاي موسوي، اين دولت قانون را زير پا گذاشته، شما استنادتان فقط به يک مصوبه مجلس است، آن هم قانون شوراهاست، شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف قانون اساسي است، مجمع تشخيص مي پذيرد، اگر شما مي خواهيد قانون را اجرا کنيد و واقعاً معترضيد، دو خط بنويسيد به ديوان عدالت اداري ما قانون داريم که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد، مي‌آيد باطل مي کند.

بگذاريد دوتا عدد بدهم.

مجري: آقاي احمدي‌نژاد شما 8 دقيقه بيشتر فرصت نداريد.

احمدي‌نژاد شما ادامه بدهيد. 3 تا 4 ساعت بگذاريد بالاخره آقايان دارند همه با هم حمله مي کنند و مي زنند، 45 دقيقه فرصت مي‌دهيد، 3 نفر در برابر يک نفر، اشکال ندارد.

طبق اسنادي که ما داريم در دولت قبل تعداد مصوباتي که باطل شده است 303 تا است در دولت ما 157 تا، مصوباتي که از ما توسط ديوان عدالت اداري باطل شده، دو و 3 دهم درصد و دولت قبل شش و نيم درصد. کي بيشتر تابع قانون است و اصلاحاتي که ما انجام داديم؟ در ايرادات مجلس بيشترين است، اتفاقاً ما داريم عين آن قانون مصوب مجمع را اجرا مي کنيم، شما با 2 تا حقوقدان صحبت کنيد، توجيه مي کنند شما را، اگر فکر مي کنيد، واقعاً ما داريم نقض قانون مي کنيم، يک يادداشت مي دهيد، ديوان عدالت اداري اين قانون اساسي ماست، هرکس هر جايي بود، اين را باطل مي کند و الا اينکه در فلان جا اين اتفاق افتاد، بله يک کشور بزرگي است، در گوشه و کنار در دوره شما مگر کم از اين اتفاقات افتاد، ما دنبال پرونده سازي هستيم؟

ماجراي کردان به اين ترتيب است که در دهه 80 يعي از سال 70 به بعد، اتفاقاً در دوره آقاي هاشمي که حامي جناب آقاي موسوي است، يک موجي در مديران درست شد که همه مي خواستند دکترا بگيرند. دانشگاه آزاد هم پشت قضيه بود. دکترا صادر کرد، پشت سر هم. يک موج درست شد، کردان هم يکي مثل همان‌ها، من در مجلس گفتم اين جور مدارک را من ارزشي برايش قايل نيستم، استاد دانشگاه، دکترا بايد کسي باشد كه شب نخوابي کشيده باشد، زحمت کشيده باشد. اين همه افراد در کشور دارند، زحمت مي کشند، براي درس من. گفتم هيچکدام ازاينها را قبول ندارم، مي شود فهرست را بياوريم. چقدر از آدم‌ها، دوره آقاي هاشمي و موسوي، همين‌طور رفتند دکتراي قلابي گرفتند، کردان هم يکي‌اش. حالا يک دانه را روش انگشت گذاشتند. من در مجلس گفتم اين را قبول ندارم، مدرک را كنار بگذاريد، عملکرد ايشان را بياوريد. راجع به يک کس ديگر که مي گويند صدها ميليارد، من نمي دانم واقعاً يک کسي بوده، فرمانده لشکر، بعد در دوره آقاي هاشمي و آقاي خاتمي رفته در کار اقتصاد پول‌دار شده، زماني که پول‌دار بود، من بهش گفتم بگذار کنار بيا توي دولت، آمد اما جناب آقاي موسوي بسياري ازمديران شما و آقاي هاشمي با دست خالي آمدند و با يک امتياز، دلار 7 توماني و با واردات و صادرات ميلياردر شدند.

آقاي صفايي فراهاني مدير دولت شماست، از دولت شما پولدار شده، فهرست بلندي است، من نمي خواهم اينجا اسم ببرم، شما مي گوييد ميليادر شدند، پسرهاي آقاي هاشمي چه‌کار مي کنند در کشور کدام يک از وزراي بنده در دوره وزارتشان ميلياردرشدند يا رانتي را خوردند يا ملکي را گرفتند.

من فهرستي دارم از زمين هايي که مديران گرفتند، برايتان بخوانم؟ 40 هکتار، 50 هکتار، 80 هکتار و 400 هکتار در دوره واگذاري بيشترين مشکلات ما درکارگاه‌ها براي واگذاري‌هاي دوره قبل از اين دولت است. کي گرفته؟ کساني که الآن دارند از جنابعالي حمايت مي کنند، اين هزينه سنگين تبليغاتي شما ازکجا مي آيد؟

آقاي موسوي من دوست دارم شما را، اين چه نحوه هزينه کردن است، از کجا مي‌آيد؟ يک مورد رشت الکتريک، بدون هيچ مزايده‌اي، دادند به دوستان جناب آقاي کرباسچي، همسر آقاي کرباسچي و همسر آقاي قبه، کارخانه را از بيخ تراشيدند، زمينش را بفروشند و ده‌ها مورد اين‌طور، 400 هکتار زمين در هرمزگان گرفتند، مردم براي 2 هکتار و 4 تا جوان بتوانند، بروند سرکار، لنگند.

بي قانوني اينهاست. جناب آقاي موسوي استات اويل بي قانوني است که طرف مي آيد اينجا، محاکمه مي شود و محکوم مي شود. از زندان فراري داده مي شود و مي‌رود خارج و ته‌اش پسر آقاي هاشمي است. بي قانوني در پسران بعضي از همين آقاياني است که امروز از شما حمايت مي کنند. پسر آقاي ناطق چطوري ميلياردر شد؟ خود آقاي ناطق چطوري دارد، زندگي مي کند؟ اينها حاميان شما هستند. بي قانوني آن‌هاست، جناب آقاي موسوي ما قانون را نمي پذيريم؟ يک مورد هم نمي توانيد بياوريد. من اينجا پرونده اي دارم، براي يک خانم. شما مي شناسيد، در تبليغات انتخاباتي کنار شما مي نشيند. برخلاف همه قوانين کشور، همزمان که کارمند بوده، 2 تا رشته فوق ليسانس خوانده، در دانشگاه آزاد دکترا گرفته، بدون کنکور و بعد در رشته غير مرتبط دانشيار شده، استاديار شده، بدون اينکه شرايطش را داشته باشد، رييس دانشگاه شده، اينها بي قانوني است.

من با اينها مخالفم من مي گويم با رانت بازي و باند بازي و اين جور چيزهايي که يک عده ببرند، بقيه محروم باشند، من با اينها مخالفم جناب آقاي موسوي، نه با قانون. بنده تابع قانونم و دولت ما قانون‌مدارترين است، من وارد آمار نشدم، براي اينکه در همين دوره اي که مي گوييد اقتصاد ضربه خورده، بهترين وضعيت اقتصاد نسبت به قبل است، نسبت به دوره شما که عالي است. نسبت به قبلي ها هم، اينجا گزارش هست، دقيق، آماري است که منتشر شده اما من سؤال مي کنم گزينش ها را امام در زمان چه کسي منحل کرد؟ در زمان ما يا زمان شما؟ يک خاطره، عرضم تمام. آقاي مهندس نقره کار باجناق جنابعالي دعوت کرد، رفتيم جزو تجديد نظر گزينش. پرونده هايي كه مي دادند به ما، يک دختر خانمي كه مي‌آمد به او مي گويند فلان سؤال را جواب بده، اگرجواب مي داد، مي گفتند خيلي مسلط بود، باطل. اگر جواب نمي داد، مي نوشتند...، اين ها را من ديدم با چشم خودم. فرمان 8 ماده اي براي جنابعالي صادر شد نه براي اين دولت. شما بگوييد چقدر آن را اجرا کرديد؟