آخرين پروژه فتنه گران براي برهم زدن نظم و امنيت عمومي و به آشوب كشاندن كشور و دميدن دركالبد بي جان فتنه با شكست قطعي مواجه شد.

نشانه هاي اين شكست دربرنامه هاي خبري روز گذشته بي بي سي فارسي بوضوح مشهود بود.
بنا براين گزارش ازبعدازظهر روز يك شنبه؛ بخش فارسي تلويزيون دولتي انگلستان با پخش اخبار دروغ و جعلي بشدت براي حضور عناصر فتنه گر در خيابان و ترسيم شرايط ناآرام براي تهران و شهرهاي بزرگ كشور تلاش مي كرد.بازوي رسانه ايي جريان فتنه دربخشهاي خبري روز يك شنبه خود با پرداختن گسترده به اين موضوع و قراردادن آن درصدر اخبار ؛ بخش عمده ايي ازابتداي هربخش خبري خود را به آن اختصاص مي داد.ترجيع بند مشترك اين بخشهاي خبري تاكيد بر حضور گسترده خياباني وناارام بودن تهران و شهرهاي بزرگ كشور بود.تكيه گاه رسانه ايي فتنه گران دربخشهاي خبري خود ازحضورهزاران نفر در خيابانهاي تهران و چند شهر بزرگ كشور خبر مي داد و حتي كار را به جايي رساند كه آن را بزرگترين تظاهرات سراسري طي 8 روز گذشته ناميد!! اين رسانه انگليسي؛ وقاحت در پخش اخبار جعلي را به جايي رساند كه با ترسيم شرايط جنگي براي تهران مدعي شد ميدان وليعصر چندين بار بين تظاهر كننذگان و نيروهاي پليس دست بدست شده است!! و حوادث خيالي يك شنبه را "بحراني عميق" براي نظام ناميد.نكته قابل توجه اما در اخبار بي بي سي تلاش براي تطهير چهره فتنه گران و پايبند نشان دادن آنها به قانون اساسي بود.تكيه گاه رسانه ايي جريان فتنه ، عليرغم توهين و هتاكي چند ماهه اين جريان شكست خورده در سال 88 عليه رهبري و اصل مترقي ولايت فقيه و ادامه آن در فضاي مجازي مدعي شد حركت فتنه گران تاكنون اصلاح طلبانه بوده و تنها از25 بهمن رويكرد ساختار شكنانه پيدا كرده و شعارهايي عليه رهبري سر داده اند.
عليرغم تمام اين تلاشهاي رسانه ايي و پخش اخبار دروغ ، با مشخص شدن شكست قطعي فتنه گران در آخرين حركت خود وخالي بودن دست بي بي سي براي پرداختن به اين موضوع ، اين شبكه روزگذشته با پايين كشيدن اخبار "تظاهرات گسترده!!" روز يك شنبه ازصدر بخشهاي خبري خود موضوع مذكور را بصورتي محدود درلابلاي اخبار خود و درحد دو سه دقيقه پوشش داد و به عنوان مثال پوشش اخبار اين موضوع را از دقيقه 32 ام برنامه 60 دقيقه دوشنبه شب خود آغاز نمود.نكته قابل توجه در اخبار ديروز بي بي سي كه با سابقه خبري اين شبكه در دروغ پردازي سازگاري نداشته و به نوعي قابل تقدير است اعتراف ضمني آن به آرام بودن تهران در روز يك شنبه بود.درحاليكه اين شبكه دو روز قبل از تظاهراتي گسترده و با حضورهزاران تن در تهران خبر داده بود و آن را بزرگترين تظاهرات مخالفان طي 8 روز گذشته ناميده بود دربخشهاي خبري ديروز خود گفت صداي شعارها در تجمعات يك شنبه مانند تجمع هفته قبل بلند نبود و طنين شعارهاي هفته قبل را نداشت.درعوض بخش فارسي تلويزيون دولتي انگلستان تلاش كرد تا با برجسته كردن اعتراضات مردمي درمقابل خانه سران فتنه و حبس خانگي آنها كه كمترين خواسته مردم در برخورد با آنها مي باشد خالي بودن دست خود در پوشش اخبار تجمعات خيالي و گسترده!! يك شنبه را جبران كند.
در همين حال درست درهمان لحظاتي كه بي بي سي از نآرامي تهران و تظاهرات هزاران تن از مخالفين در سطح شهر و دست بدست شدن چند باره ميدان وليعصر بين مخالفين و نيروهاي پليس خبرمي داد ؛ مشاهدات شاهدان عيني از آرامش شهر مانند روزهاي گذشته حكايت ميكرد؛ آرامشي كه سبب شد تا عليرغم تلاش خبري سنگين بي بي سي درهمان روز اين شكه مجبور شود با خارج كردن اخبار دروغ از صدر بخشهاي خبري ديروز خود به صورت ضمني به آرام بودن تهران در روز يك شنبه اعتراف كند.