خبرنامه دانشجويان ايران: دانشگاه آزاد دزفول طبق درجه بندي بر اساس وسعت «دانشگاه بسياربزرگ» محسوب مي شود و طبق قاعده رئيس چنين دانشگاهي حداقل بايد هيات علمي و دانشجوي دکتري باشد. اين دانشگاه داراي ششصد نفر هيات علمي است که بيش از يک صد نفر از آنها داراي مدرک دکتري هستند.

 

رييس سابق اين دانشگاه، دکتر غلامحسين محمدي زاده از معدود رؤساي دانشگاه آزادي بود، که دانشگاه وي به ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي تبديل نشد و در برابر فرمان هاي ستادي مقاومت نشان داد.

 

اينک و در آستانه شروع ترم جديد تحصيلي، قدرت الله متين رئيس دفتر نماينده شهر دزفول، به رياست دانشگاه آزاد شهرستان دزفول منصوب شده است.

 

متين داراي ليسانس کشاورزي از آمريکا و فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه آزاد است و سابقه تدريس در مقطع آموزشي را ندارد. همچنين مقاله و کتاب علمي از وي منتشر نشده است.

 

نکته جالب توجه اين است که متين قبل از همکاري با نماينده مجلس شهر، مسووليت يک گاوداري را به عهده داشته است.

 

در اين ميان نارضايتي گسترده کارکنان و دانشجويان اين دانشگاه از اين انتصاب به صورت مشهود ديده مي شود و مسئولين شهري مثل امام جمعه و فرماندار نيز در اين توديع و معارفه شرکت نکرده اند.