پس از انتشار جزئياتي از توافقات سيستم هاي اطلاعاتي غرب با عوامل داخلي فتنه جزئيات بيشتري در اين زمينه بدست آمد.

چندي پيش دستورالعملي از سوي غرب خطاب به فتنه گران داخلي صادر شده بود كه محتواي آن به شرح زير بوده است:
انتخابات مجلس ايران بايد به محل چالش امنيتي جديدي براي حكومت تبديل شود.اين انتخابات بايد فرمايشي جلوه داده شده وحضور مردم و مشاركت آنان بايد به حداقل برسد. اين انتخابات نبايد باعث بازسازي نظام شود.
بايد شرايط داخلي خوب رصد شده و از هر عاملي كه منجر به عدم مشاركت مردمي مي شود بهره برداري هاي لازم صورت بگيرد.
گزارش نداي انقلاب حاكي است ،پس از اين پيغام و فعل و انفعالات اخير در حوزه سياسي و بين الملل غربي ها در پيام جديد خود تصريح كرده اند كه طراحي هاي صورت گرفته كه با تركيبي از فشارهاي سياسي- رسانه اي روحيه مردمي در ايران كاهش يابد.
گفته مي شود دراين پيام از عناصر داخلي فتنه خواسته شده است كه سياه نمايي از وضعيت اقتصادي،بزرگ جلوه دادن تحريم ها،حمله به ايران را كه از داخل و خارج انتشار مي يابد پمپماژ كرده و در افكار عمومي ايجاد هراس نمايند.
همچنين خسته كردن روحيه مردمي يكي ديگر از راهبردهايي است كه ابلاغ شده است.