حمله اراذل و اوباش به مردم و تخريب اموال عمومي با ساماندهي فرزند يكي از چهره هاي سياسي كشور درحال پي گيري است.

  به گزارش سايت انتخاب10،براساس اطلاعات كاملا موثق اين اراذل و اوباش با هدايت و ساماندهي مستقيم مهدي هاشمي درحال اغتشاش در مناطق مختلف تهران هستند.همچنين بهزاد نبوي  نيز با استقرار دردفتر سازمان مجاهدين انقلاب حمايت و كنترل اوضاع را بدست گرفته است.

به نظر مي رسد در صورت عدم برخورد اساسي و دستگيري نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي با طراحان اغتشاشات ،دامنه آشوب ها افزايش يابد.