مواضع انتقادبرانگيز و دو پهلوي هاشمي رفسنجاني در ايام فتنه ۸۸ آنقدر ادامه دار شده كه محافل ضدانقلاب كه پيش تر در جبهه مخالفان سرسخت وي قرار داشتند، به راحتي آرزوهاي عجيب و غريب خود را در قالب پيشنهاد به آقاي هاشمي ارائه مي دهند.

در همين راستا يكي از سايت هاي اپوزيسيون، در مطلبي با انتقاد از روند انتخاب رئيس جديد دانشگاه آزاد، آن را عجيب دانسته و از آقاي هاشمي خواسته است كه به طور علني به اين موضوع اعتراض كند.
سايت خودنويس در پيشنهادي عجيب به آقاي هاشمي، نوشته است: از تهران كوچ كرده تا حساسيت ها نسبت به شما كم شود، و در مكان مناسبي از باقيمانده عمر لذت ببريد.
اين سايت ضدانقلاب خود را در مقام دلسوز خانواده هاشمي قرار داده و افزوده است: گوشه گيري شما لازم نيست با هياهو باشد، كه ممكن است مورد حاشيه سازي دوست و دشمن قرار گيرد. كافي است در جايي زيرلبي و به نرمي بگوئيد كه اگر رهبري فرزانه صلاح بدانند ترجيح مي دهيد از حوزه هايي دور بمانيد و فرصت خدمت به ديگران كه با انرژي تر هستند داده شود. يكي-دو جلسه اي هم به بهانه كسالت در مجمع حاضر نشويد. به همين راحتي!
اين سايت اجراي اين اقدام را تنها شرط «پيروز شدن» آقاي هاشمي توصيف كرده است.
جهان نيوز نوشت: به نظر مي رسد مواضع سوال برانگيز و گاه سكوت آقاي هاشمي موجب مهيا شدن زمينه براي طرح ادعاها و مواضع عجيب اپوزيسيون شده است؛ رويدادي كه برچيده شدن آن نيازمند موضع قاطع و صريح رئيس مجمع تشخيص عليه فتنه گران است.