کوچک زاده همچنین درباره کسانی که آمارهای دولت را در روزهای پایانی غیر واقعی عنوان می کنند، گفت: امیدواریم این آمارها هم به دقت مورد بررسی واقع شود و بی دلیل سیاه نمایی نسبت به دولت انجام نگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط قوت دولت را توجه به ارزشهای انقلاب دانست و گفت: توهین کنندکان به دولت چون نمی خواهند با این ارزشها سازگار و هم نوا شوند، به سیاه نمایی مغرضانه نسبت به دولت می پردازند.
مهدی کوچک زاده درباره اینکه چرا برخی به صورت مغرضانه نسبت به دولت سیاه نمایی کرده و نقاط قوت را نمی بینند، گفت: این افراد نمی توانند با رئیس جمهوری که ارزشهای انقلاب را مورد توجه قرار داد، سازگار شوند؛ به این ترتیب به توهین و اتهام زنی روی آورده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: علت سیاه نمایی اتهام زنندگان ، احمدی نژاد نیست بلکه آنان با خود ارزشها مشکل دارند.
وی اضافه کرد: این افراد نمی توانند پایبند باشند و از منافع نامشروعی که در اختیار گرفته اند دست بکشند و به همین سبب به ارزشهای انقلاب در هر دوره ای که باشد، هجوم می برند.
کوچک زاده درباره رفتار افراد مغرض نسبت به دولت های آینده، نیز گفت: اگر دولت های بعدی هم به ارزشهای انقلاب پایبند باشند و به آن توجه نشان دهند سیاه نمایی ادامه می یابد و درغیر این صورت غرض ورزی ها انجام نمی گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت نهم و دهم، بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب چندی پیش فرمودند، این دولت پرکار، پرشتاب، پاک دست و فعال بوده است.
وی افزود: این دولت اهتمام ویژه ای به گفتمان و ارزشهای انقلاب داشت که بخشی از نقاط مثبت آن محسوب می شود.
کوچک زاده همچنین درباره کسانی که آمارهای دولت را در روزهای پایانی غیر واقعی عنوان می کنند، گفت: امیدواریم این آمارها هم به دقت مورد بررسی واقع شود و بی دلیل سیاه نمایی نسبت به دولت انجام نگیرد.