تلاشهاي آمريکا براي جلوگيري از ادامه فعاليتهاي هسته اي ايران از پيش محکوم به شکست بوده و آمريکا مايل است با احمدي نژاد وارد مذاکره شود که اين امر به منزله تأييد رياست جمهوري وي و عقيم ماندن طرحهاي انقلاب سبز در ايران است.    

       

 «آندره کورمينوف» کارشناس و مفسر سياسي پايگاه خبري «سودنيا» روسيه ديروز در يک گزارش تحليلي نوشت: زرادخانه فشار سياسي آمريکا به ايران به انتهاي خود رسيده و واشنگتن با دستپاچگي مايل به انجام مذاکره با رئيس جمهوري ايران است.به گزارش ايرنا، اين مفسر سياسي روس مي نويسد: تلاشهاي آمريکا براي جلوگيري از ادامه فعاليتهاي هسته اي ايران از پيش محکوم به شکست بوده و آمريکا مايل است با احمدي نژاد وارد مذاکره شود که اين امر به منزله تأييد رياست جمهوري وي و عقيم ماندن طرحهاي انقلاب سبز در ايران است.اين کارشناس سياسي روس مي نويسد: امروزه ايران نيرومند تر از آمريکا است و تمايل واشنگتن براي انجام مذاکره با دولت جديد ايران، گوياي اين واقعيت است.کورمينوف با بيان اينکه آمريکا سياست دوگانه اي را در قبال انتخابات ايران و نتايج آن بازي مي کند نوشت: بنياد جرج سوروس ميلياردر آمريکايي مبتکر طرحهاي آشوب و اغتشاشات و بروز انقلاب هاي رنگين در کشورهاي مخالف سياستهاي آمريکا و انگليس در جهان است. وي گفت: بروز حوادث و ناآراميها در ايران مشابه شيوه هاي طراحي شده بنياد سوروس در ديگر کشورهاي جهان است که عوامل آن تلاش مي کنند ساختارهاي دولتي و قانوني را تغيير داده و حکومت و دولت را در اختيار خود گيرند.کارشناس روس، ثبت نام حدود بيش از 470 نفر براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، شرکت 85 درصد افراد واجد شرايط در انتخابات و تمديد زمان رأي گيري را نشانه هايي از دمکراتيک بودن انتخابات ايران دانست و گفت: تمامي اين اتفاقهاي مثبت براي غرب غيرمترقبه بود.اين کارشناس و مفسر سياسي پايگاه خبري «سودنيا» روسيه در پايان گزارش تحليلي خود نتيجه گيري مي کند که آمريکا مجبور است تا درباره مسأله هسته اي ايران با احمدي نژاد رئيس جمهوري منتخب که از راه دمکراتيک برگزيده شده است، وارد مذاکره شود.