این روز ها همه جا صحبت از برنامه ها و کارنامه کاندیداهای انتخابات مجلس است . اما تا کنون کسی از کارنامه مردم در انتخابات مجلس پرسیده است ؟ تابناک در گزارش کارنامه مردم را در انتخابات مورد بررسی قرار داده است.

با شروع رسمی تبلیغات انتخابات مجلس نهم ، همه جا صحبت از کارنامه نمایندگان فعلی و برنامه های کاندیدا های فعلی انتخابات است و افکار عمومی با دقت کارنامه ها و برنامه های کاندیدا های موجود را برای داشتن انتخابی معقول و حساب شده مورد بررسی قرار می دهند .

اما در کنار توجه به برنامه و کارنامه کاندیداها ، یکی دیگر از مهم ترین مسائل برای داشتن مجلسی که در شان نام مردم ایران زمین باشد ، مشارکت گسترده مردم در انتخابات است ، در واقع کارنامه مردم در انتخابات ، همان میزان مشارکت با شور و شعور آنان است . تجربه نشان داده است که هر زمان مشارکت مردم در انتخابات مجلس بیشتر بوده است ، نمایندگان هم خود را بیشتر در مقابل موکلان خود پاسخگو دانسته و حضور و نفوذ قدرت افکار عمومی را بیش از پیش در کنار خود احساس کرده اند و از بی خیالی و لاقیدی در قبال مسئولیتی که به آنان سپرده شده است ، دور جسته اند .

بر این اساس می توان گفت که تا حدودی ، ناکارآمدی مجلسیان یا نمایندگان ، به مردمی بر می گردد که آنان را انتخاب کرده اند. چرا که بی مسئولیتی و فرار از انتخابات و یا طفره رفتن از یک انتخاب درست ، نه تنها گریبان افرادی را می گیرد که مشارکت نکرده و یا مشارکتی توام با بی مسئولیتی اتخاذ کرده اند را خواهد گرفت ، بلکه در کل عموم جامعه از این رویکرد ناصواب به انتخابات متضرر خواهند شد.

البته نگاهی گذار به انتخابات پیشین مجلس نشان می دهد که در همه انتخابات گذشته با مشارکتی بیش از ۵۰ درصد مواجه بوده ایم و همواره بیش از نصف جمعیت کشور که حائز شرایط انتخاب کردن هستند ، در انتخابات شرکت کرده اند که کارنامه مورد قبولی برای مردم ایران از این حیث می باشد . اما انتظار می رود که کارنامه مردم در انتخابات اخیر با توجه به انتقادات بیشماری که به مجلس هفتم و هشتم وجود داشت و دارد ، بیش از پیش باشد ، تا افکار عمومی قدرت اراده خود در اداره کشور را به خوبی با انتخابی درست و منطقی در قالب مجلس نهم ، نشان دهند .

در زیر جدول مشارکت مردم در ۸ دوره پیشین انتخابات مجلس مشاهده می شود . جدولی که در واقع کارنامه قابل قبول ملت ایران است . کارنامه ای که جدول آخر آن در انتخابات مجلس نهم پررنگ تر و پر تعداد تر از همیشه خواهد بود.