پليس رژيم صهيونيستى اعلام كرده كه به بيش از هزار سند در اثبات اتهامات فساد مربوط به آويگدور ليبرمن وزير خارجه جديد دولت اسرائيل دست يافته است.

يك مقام پليس رژيم صهيونيستى بعد از بازجويى هشت ساعته از ليبرمن در اين باره گفته: اتهاماتى كه ليبرمن به موجب آنها مورد بازجويى قرار گرفته است، عبارتند از: خيانت در امانت، دريافت رشوه، پولشويى و فريبكارى كه شبهات پليس در جريان اين بازجويى تقويت شده و دور ديگرى از بازجويى ها بايد انجام شود

پليس رژيم صهيونيستى اعلام كرده كه به بيش از هزار سند در اثبات اتهامات فساد مربوط به آويگدور ليبرمن وزير خارجه جديد دولت اسرائيل دست يافته است.

يك مقام پليس رژيم صهيونيستى بعد از بازجويى هشت ساعته از ليبرمن در اين باره گفته: اتهاماتى كه ليبرمن به موجب آنها مورد بازجويى قرار گرفته است، عبارتند از: خيانت در امانت، دريافت رشوه، پولشويى و فريبكارى كه شبهات پليس در جريان اين بازجويى تقويت شده و دور ديگرى از بازجويى ها بايد انجام شود