متن كامل گزارش وزارت نفت به مجلس با امضاي نوذري وزير نفت و تركان معاون برنامه ريزي وي كه توسط معاونت برنامه ريزي اين وزارتخانه تهيه شده و به موفقيتهاي صنعت نفت در دولت احمدي نژاد اشاره دارد منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اين گزارش كه توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت تهيه شده و به ميزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم توسعه در بخش نفت و گاز اشاره دارد، به ارزيابي عملكرد وزارت نفت در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه سالهاي 84 تا 87 پرداخته و با تصريح بر سرمايه گذاري بيش از 66 ميليارد دلار در صنعت نفت در دولت نهم به موفقيتهاي اين دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تاكيد مي كند.

اين گزارش 11 خرداد ماه سال جاري و در پي درخواست 21 ارديبهشت ماه حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس به اين كميسيون ارسال شده است كه متن نامه كاتوزيان و پاسخ نامه وزير با امضاي وي و تركان به صورت عكس به اين خبر الصاق شده است.

اين در حالي است كه اكبر تركان دو روز پيش طي اظهاراتي آمارهاي ارائه شده نفتي توسط رئيس جمهوري را غير واقعي خوانده و تصريح كرده بود كه به رئيس جمهوري آمار غلط مي دهند.

 

به گزارش فارس متن كامل اين گزارش به شرح زير است:

 

بدليل اهميت نفت و گاز در تأمين انرژي و توسعه اقتصادي جهان و با توجه به وجود حجم عظيمي از منابع هيدروكربوري در كشور، مديريت كارآمد و بهينه اين منابع مي‌تواند علاوه بر تضمين انرژي مورد نياز كشور، در صحنه رقابت جهاني نيز سهم بازار بيشتر و پايداري را نصيب كشور نموده و بدين ترتيب جايگاه ممتاز و تأثيرگذار كشور را در عرضه جهاني انرژي و بالتبع آن در معادلات سياسي بين‌المللي تثبيت نمايد.

تحقق اين امر، مستلزم بررسي دقيق عملكرد وزارت نفت در قالب فرايندهاي مولد ارزش افزوده و مقايسه عملكرد با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌باشد كه بدين ترتيب با بهره‌وري بيشتر در استفاده از منابع سازماني، بهبود عملكرد سازمان حاصل مي گردد.

در اين گزارش، عملكرد متغيرهاي كليدي بخش نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه در دو بخش اهداف كمي (جدول شماره 1) و اهداف بودجه‌اي (جدول شماره 2) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

اهداف كمي

در اين بخش، وضعيت شاخص‌هاي محوري بخش نفت و گاز مطابق جدول شماره 1، به تفكيك در بخش‌هاي بالادستي نفت و گاز، پايين‌دستي نفت خام، پالايش گاز و گازرساني و صنايع پتروشيمي براساس زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه (87 - 1384) در مقايسه با اهداف موجود در سند بخشي برنامه چهارم توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت كشور تهيه گرديد، مورد بررسي قرار گرفته است.

 

الف - بخش بالادستي نفت و گاز

 

- نفت و گاز اكتشافي قابل استحصال

ميزان نفت و گاز اكتشافي قابل استحصال در سال‌هاي 87 - 1384 به ترتيب برابر با 8200، 2255، 5442 و 1363 ميليون بشكه معادل نفت خام بالغ گرديده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 547 درصد، 150 درصد، 349 درصد و 90.9 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- ظرفيت توليد نفت خام

ظرفيت توليد نفت خام كشور در سال‌هاي 87 - 1384 به ترتيب برابر با 4260، 4275، 4335 و 4335 هزار بشكه در روز بالغ گرديده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 96.8 درصد ، 95 درصد 94.2 درصد و 90.3 درصد تحقق را نشان مي‌دهد. همچنين عملكرد شاخص متوسط توليد نفت خام كه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 4021.3 هزار بشكه، 4056.9 هزار بشكه، 4103.6 هزار بشكه و 4016.5 هزار بشكه در روز بوده است، نسبت به برنامه شركت ملي نفت ايران در سالهاي ياد شده تحققي به ترتيب معادل 96.4 درصد، 98.29 درصد، 96.89 درصد و 94.1 درصد را نشان مي‌دهد.

 

- افزايش ضريب بازيافت نفت خام (اوليه و ثانويه)

افزايش ضريب بازيافت نفت خام (اوليه و ثانويه) در طي سالهاي 86- 1384 معادل صفر درصد بوده است در حاليكه اين شاخص در ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه، 0.3 درصد براي هر سال پيش‌بيني شده است. شايان ذكر است كه اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است.

 

- نسبت نفت اكتشافي قابل استحصال به توليد نفت خام

نسبت نفت اكتشافي قابل استحصال به توليد نفت خام در سال‌هاي 87- 1384 به ترتيب برابر با 10.4 درصد، 112.2 درصد، 25 درصد و 78.1 درصد بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 10.6 درصد، 114.6 درصد، 25.65 درصد و 82.3 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- باقيمانده عمر ذخاير نفتي

باقيمانده عمر ذخاير نفتي در سال‌هاي 86 - 1384 به ترتيب برابر با 93 سال، 86.7 سال و 86.2 سال بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 106.03 درصد، 97.34 درصد و 94.7 درصد تحقق را نشان مي‌دهد. شايان ذكر است كه اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است.

 

- نفت خام تحويلي براي صادرات

ميزان نفت خام تحويلي براي صادرات در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، بترتيب 2427.5 هزار بشكه ، 2472.2 هزار بشكه ، 2496.4 هزار بشكه و 2451.9 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي نفت ايران در دوره مذكور تحققي به ترتيب معادل 101 درصد، 97.9 درصد، 94.8 درصد و 93.7 درصد را نشان مي‌دهد.

 

-ارزش صادرات نفت خام

درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در چهار سال اول برنامه‌ چهارم توسعه، به تبع افزايش جهاني قيمت نفت خام، بترتيب 43972.3 ميليون دلار، 51171.3 ميليون دلار و 68701 ميليون دلار بوده است كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي نفت ايران در 2 سال اول دوره مذكور (85 - 1384)، تحققي به ترتيب معادل 99.6 و 102 درصد را نشان مي‌دهد. شايان ذكر است كه اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است.

 

- توليد گاز طبيعي

عملكرد اين شاخص در سالهاي 87- 1384 بترتيب معادل 436 ميليون متر مكعب، 464 ميليون متر مكعب، 505.8 ميليون متر مكعب و 551.9 ميليون متر مكعب در روز بوده است كه نسبت به اهداف برنامه موجود در سند بخشي بترتيب 111.2 درصد، 116 درصد، 112.4 درصد و 105.1 درصد محقق گرديده است.

 

- نسبت توليد گاز به ذخاير

نسبت توليد گاز به ذخاير در سالهاي 86 - 1384 بترتيب برابر با 0.6 درصد، 0.6 درصد و 0.7 درصد بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 101.7 درصد ، 94 درصد و 101.4 درصد تحقق را نشان مي‌دهد. شايان ذكر است كه اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است.

 

- باقيمانده عمر ذخاير گازي

باقيمانده عمر ذخاير گازي در سال‌هاي 86 - 1384 بترتيب برابر با 169.8 سال ، 169.8 سال و 142.9 سال بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 100.8 درصد و 109 درصد و 98.6 درصد تحقق را نشان مي‌دهد. شايان ذكر است كه اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است.

 

- توليد ميعانات گازي، مايعات گازي و نفتا

مجموع توليد ميعانات گازي، مايعات گازي و نفتا در سالهاي اول تا چهارم برنامه چهارم توسعه، به تبع افزايش توليد گاز غني بترتيب 352.5 هزار بشكه، 383.3 هزار بشكه، 408.5 هزار بشكه و 442.2 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي نفت ايران در سالهاي مذكور، تحققي به ترتيب معادل 87.9 درصد، 88 درصد، 82.5 درصد و 87.7 درصد را نشان مي‌دهد.

- توليد ميعانات گازي در سالهاي 87 - 1384 بترتيب برابر با 213.7 هزار بشكه، 233.2 هزار بشكه، 253.9 هزار بشكه و 282.7 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 85.5 درصد، 93 درصد، 76.9 درصد و 62.8 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

 

- گاز در دسترس براي تزريق

ميزان گاز در دسترس براي تزريق در سالهاي 87 - 1384 بترتيب برابر با 77.3 ميليون متر مكعب، 73 ميليون متر مكعب ، 71.2 ميليون متر مكعب و 77.7 ميليون متر مكعب در روز بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 82.2 درصد، 74 درصد، 61.4 درصد و 52.1 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- ميزان تزريق آب به ميادين نفتي

ميزان آب تزريقي به ميادين نفتي در سالهاي 87 - 1384 بترتيب معادل 270.9 هزار بشكه، 357 هزار بشكه، 364.2 هزار بشكه و 420.6 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي نفت ايران در سه سال آخر دوره مذكور (87 - 1385) بترتيب معادل 68.7 درصد، 73.6 درصد و 97.8 درصد محقق شده است.

 

- سهم ايران از توليد كشورهاي عضو اوپك در سالهاي 87 - 1384 به ترتيب برابر با 12.3درصد ، 12 درصد، 12.5 درصد و 12.53 درصد بوده است كه نسب به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 91.1 درصد، 91.1 درصد، 92.3 درصد و 92.5 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

ميدان گاز پارس جنوبي

ميدان گاز پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي مستقل جهان مي‌باشد كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله 100 كيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار گرفته است. براساس آخرين برآوردهاي انجام شده، ذخيره در جاي آن حدود 14 تريليون متر مكعب گاز برآورد گرديده كه معادل 8 درصد كل ذخاير گازي جهان و حدود 50 درصد ذخائر گازي شناخته شده كشو ر است.

همچنين اين ميدان داراي ذخيره‌اي بالغ بر 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي مي‌باشد.

براساس مطالعات مخزن و نتايج حاصل از حفر چاه‌هاي اكتشافي، برداشت روزانه تا 28 ميليارد فوت مكعب از ميدان پيش‌بيني مي‌گردد كه اين ميزان در قالب تقسيم‌بندي بلوك‌هاي دريايي به صورت 24 فاز خواهد بود.

شايان ذكر است كه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 95 ميليون متر مكعب اخيراً مورد بهره‌برداري قرار گرفته است و فازهاي 9 و 10 نيز با ظرفيت توليد 50 ميليون متر مكعب گاز در روز در حال راه‌‌اندازي مي‌باشد.

در انتهاي سال 1387، از 24 فاز تعريف شده جهت توسعه ميدان پارس جنوبي، عملكرد توليد گاز غني 8 فاز در حال بهره‌برداري آن به شرح جدويل زير مي‌باشد.

 

وضعيت توليد گاز غني در فازهاي پارس جنوبي در سال 1387

نام فازهاي پارس جنوبي - توليد سال 1387 (ميليون متر مكعب در روز)

فاز 1 - 16.6

فازهاي 2 و 3 - 54.9

فازهاي 4 و 5 - 56

فازهاي 6 و 7 و 8 - 16.8

جمع - 144.3

ارقام جدول فوق مقدماتي مي‌باشد

 

طرح‌هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در دست اقدام

* فاز 11: به منظور توليد 2 ميليارد فوت مكعب در روز گاز جهت خوراك پروژه Pars LNG با ظرفيت توليد 10 ميليون تن LNG در سال كه با شركت توتال قرارداد منعقد شده است. (در حال حاضر متوقف است.)

* فاز 12: توسط شركت پتروپارس به منظور توليد 3 ميليارد فوت مكعب گاز در روز كه 2 ميليون فوت مكعب آن به عنوان خوراك، به مصرف پروژه ايران LNG خواهد رسيد، در دست اجرا مي‌باشد.

* فازهاي 13 و 14: به منظور توليد 3 ميليارد فوت مكعب گاز در روز جهت خوراك پروژه Persian LNG با ظرفيت توليد 16 ميليون تن LNG در سال كه با مشاركت شل و رپسول قرارداد منعقد شده است. (در حال حاضر متوقف مي‌باشد.)

* فازهاي 15 و 16: به منظور توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز شيرين در روز با قرارگاه خاتم‌الانبيا قرارداد منعقد شده است. (در دست اجرا مي‌باشد.)

* فازهاي 18 و 17: به منظور توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز شيرين با مشاركت سازمان گسترش و شركت مهندسي ساخت صنايع نفت (اوپك) قرارداد منعقد شده و در دست اجرا مي‌باشد.

*فازهاي 19، 20 و 21: در مرحله انجام مناقصه مي‌باشند.

* فازهاي 22، 23 و 24: در همكاري مشترك با تركيه مورد توافق قرار گرفته كه توسط سرمايه‌گذاري شركت‌هاي تركيه به صورت بيع متقابل اجرا خواهد شد.

 

 

ب - بخش پايين دستي نفت خام

- خوراك پالايشگاه‌ها ( نفت خام و ميعانات گازي )

در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، ميزان عملكرد خوراك (نفت خام و ميعانات گازي ) 9 پالايشگاه داخلي نفتي به ترتيب به ميزان 1609 ، 1658، 1658 و 1677.4 هزار بشكه در روز بوده است. ميزان تحقق اين شاخص نسبت به اهداف برنامه سند بخشي بترتيب 101.7 درصد، 101.22 درصد، 102.35 درصد، و 103.5 درصد مي‌باشد.

 

- توليد فرآورده‌هاي نفتي اصلي

در سالهاي 87-1384 با اجراي پروژه‌هاي بهبود و توسعه پالايشگاهي، مجموع توليد پنج فرآورده اصلي بترتيب معادل 226.2 مليون ليتر، 230.7 ميليون ليتر، 229.3 ميليون ليتر و 234.3 ميليون ليتر در روز بوده است كه نسبت به ارقام برنامه سند بخشي بترتيب به ميزان 98.48 درصد، 97.8 درصد، 101.3 درصد 102.9 درصد تحقق يافته است. سهم توليد بنزين موتور از مجموع توليد پنج فرآورده اصلي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بترتيب معادل 18.7 درصد، 19.4 درصد، 19.7 درصد، 18.4 درصد مي‌باشد.

 

- مصرف فرآورده‌هاي نفتي اصلي

مجموع متوسط مصرف پنج فرآورده نفتي اصلي در سالهاي 87-1384 به ترتيب معادل با 218.63 ميليون ليتر، 233.38 ميليون ليتر، 231.08 ميليون ليتر و 245.45 ميليون ليتر در روز مي‌باشد كه نسبت به اهداف برنامه سند بخشي بترتيب معادل با 103.94 درصد ، 108.3 درصد، 105.04 درصد و 109.2 درصد تحقق نشان مي‌دهد. در سال 1386 با اجراي طرح عظيم سهميه‌بندي بنزين، روند فزاينده مصرف اين فرآورده نفتي نسبت به سال قبل از آن به ميزان 9.2 ميليون ليتر در روز، كاهش يافته است، بطوريكه سهم مصرف بنزين موتور از مجموع مصرف پنج فرآورده اصلي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بترتيب معادل 30.7 درصد، 31.6درصد، 27.9 درصد و 27.3 درصد بوده است.

 

- صادرات فرآورده‌هاي نفتي اصلي

صادرات فرآورده‌هاي نفتي اصلي در سال‌هاي 87-1384 به ترتيب برابر با 38.6 ميليون ليتر، 38.7 ميليون ليتر، 27.99ميليون ليتر و 17.87 ميليون ليتر در روز بوده است كه نسبت به ارقام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سالهاي مذكور بترتيب معادل 116.3 درصد، 97.7 درصد، 81.3 درصد و 51.6 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- واردات فرآورده‌هاي نفتي اصلي

واردات فرآورده‌هاي نفتي اصلي در سال‌هاي 87-1384 به ترتيب برابر با 28.1 ميليون ليتر، 35.25 ميليون ليتر، 29.19 ميليون ليتر، 30.78 ميليون ليتر در روز بوده است كه نسبت به ارقام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سالهاي مذكور بترتيب معادل 107.8 درصد، 88.7 درصد، 77.2 درصد، 89.2 درصد تحقق راه نشان مي‌دهد.

 

- نسبت توليد بنزين، نفت گاز و نفت سفيد به خوراك پالايشگاه‌ها

نسبت توليد بنزين، نفت گاز و نفت سفيد به خوراك پالايشگاه‌ها در سال‌هاي 87-1384 به ترتيب برابر با 55.5 درصد، 55.4 درصد، 56.2 درصد و 56 درصد بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 102.5 درصد، 102.5 درصد، 106.5درصد، 105.1 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- بهينه سازي مصرف انرژي (سامانه كارت هوشمند سوخت)

ايجاد سامانه كارت هوشمند سوخت در اجراي طرح عظيم مديريت مصرف بنزين، بزرگترين پروژه فناوري اطلاعات (IT) كشور محسوب مي‌گردد. اجراي اين طرح در سال 1386،‌باعث جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين و ايجاد الگوي بهينه مصرف فرآورده‌هاي نفتي بوده و اقدامي مهم در راستاي مديريت مصرف سوخت به شمار مي‌رود. برخي از دستاوردهاي اجراي اين طرح به شرح زير بوده است:

- صرفه‌جويي چند ميليارد دلاري مصرف بنزين در سال

- جلوگيري از قاچاق بنزين به خارج از مرزهاي كشور

- جلوگيري از رشد بالاي مصرف در كشور

- ايجاد سيستم نرم‌افزاري و زيرساخت‌هاي ارتباطي لازم

- جمع‌آوري اطلاعات كليه خودروها بر حسب نوع، سال ساخت و ....

 

ج- بخش پالايش گاز و گازرساني

- ظرفيت پالايش و نم زدايي گاز طبيعي

ظرفيت پالايش و نم زدايي گاز طبيعي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل با 383 ميليون متر مكعب، 440 ميليون متر مكعب، 447.5 ميليون متر مكعب و 497.5 ميليون متر مكعب در روز بوده كه نسبت به اهداف سند بخشي در سالهاي مذكور به ترتيب معادل 97.7 درصد، 110 درصد، 99.44 درصد و 94.8 درصد تحقق نشان مي‌دهد.

پالايشگاه‌هاي گازي بهره‌برداري شده در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه .

- پالايشگاه گاز پارسيان 1با ظرفيت 43 ميليون متر مكعب در روز

- پالايشگاه گاز پارسيان 2 با ظرفيت 37.5 ميليون متر مكعب در روز

- پالايشگاه گاز ايلام با ظرفيت 6.8 ميليون متر مكعب در روز

- پالايشگاه گاز مسجد سليمان با ظرفيت 1 ميليون متر مكعب در روز

- پالايشگاه گازي پارس جنوي (فازهاي 9و 10) با ظرفيت 50 ميليون متر مكعب در روز

 

- صادرات گاز طبيعي

ميزان صادرات گاز طبيعي در سال‌هاي 87- 1384 به ترتيب برابر با 12.9 ميليون متر مكعب، 15.6 ميليون متر مكعب، 15.34 ميليون متر مكعب و 12.9 ميليون متر مكعب در روز بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 67 درصد، 65 درصد، 56.81 درصد و 47.8 درصد تحقق را نشان مي‌دهد

 

- واردات گاز طبيعي

ميزان واردات گاز طبيعي در سالهاي 87-1384 به ترتيب برابر 14.2 ميليون متر مكعب، 17.3 ميليون متر مكعب، 16.99 ميليون متر مكعب و 19.3 ميليون متر مكعب در روز بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سالهاي مذكور بترتيب معادل 86.6 درصد، 82 درصد، 77.2 درصد و 87.7 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

 

- احداث شبكه گاز شهري

احداث شبكه گاز شهري در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل با 13557 كيلومتر، 12844 كيلومتر، 15699.2 كيلومتر و 13252 كيلومتر بوده كه نسبت به اهداف وزارت نفت در سالهاي 85 و 86 به ترتيب به ميزان 31.24 و 61.85 درصد بيشتر بوده است. به اين ترتيب مجموع شبكه‌هاي توزيع گاز كشور در پايان سال 1387 به 160025 كيلومتر رسيده است.

 

- تعداد مشتركين جديد گاز طبيعي

عملكرد اين شاخص در سالهاي 87-1384 به ترتيب معادل با 919.09 هزار ، 886.97 هزار، 882.91 هزار و 905.9 هزار مشترك مي‌باشد كه نسبت به اهداف سند بخشي در سالهاي مذكور به ترتيب معادل با 22.55 درصد، 28.55 درصد، 37.96 درصد و 58.9 درصد، بيشتر بوده است. بدين ترتيب جمع كل مشتركين گاز طبيعي در كشور تا پايان سال 87 به 11091459 مشترك رسيده است.

 

 

- خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي

عملكرد اين شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل با 1050.83 هزار ، 985.17 هزار ، 897.43 هزار و 917.2 هزار خانوار بوده است. لذا جمع كل خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي در كشور تا پايان سال 87 به 14397.2 هزار خانوار رسيده است.

 

- شهرها و روستاهاي گازرساني شده

عملكرد شاخص تعداد شهرهاي گازرساني شده در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 50، 49، 42 و 33 شهر و تعداد روستاهاي گازرساني شده در دوره مورد بررسي برابر با 1057، 1126، 1445 و 1720 روستا بوده است. بدين ترتيب جمع شهرها و روستاهاي گازرساني شده تا پايان سال 87 به ترتيب 694 شهر و 7364 روستا بالغ گرديده است.

 

- مصرف گاز طبيعي (بدون تزريق)

عملكرد اين شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 268.74 ميليون متر مكعب، 299.18 ميليون متر مكعب، 335.6 ميليون متر مكعب و 362.4 ميليون متر مكعب در روز مي باشد كه نسبت به اهداف سند بخشي در سال‌هاي مذكور به ترتيب معادل 84.62 درصد، 75.17 درصد، 75.76 درصد و 74.1 درصد محقق شده است.

 

د- صنايع پتروشيمي

- توليد مجتمع‌هاي پتروشيمي

عملكرد اين شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 15700، 18000، 21333 و 26523 هزار تن مي باشد كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاي مذكور به ترتيب 88 درصد، 90.14 درصد، 85.76 درصد و 83.3 درصد محقق شده است. (ارقام سال‌هاي 86 و 87 مربوط به مجتمع‌هاي پتروشيمي موجود مي باشد).

 

- ميزان و ارزش صادرات محصولات پتروشيمي

عملكرد شاخص ميزان صادرات محصولات پتروشيمي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 5220، 6040، 8161 و 10622 هزار تن مي باشد كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاي مذكور به ترتيب به ميزان 87.35 درصد ، 91.21 درصد ، 84.8 درصد و 89.5 درصد محقق شده است.

عملكرد شاخص ارزش صادرات محصولات پتروشيمي در دوره مذكور به ترتيب معادل 2323، 3298، 5315 و 6997.9 ميليون دلار مي باشد كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاي مذكور به ترتيب به ميزان 145.1 درصد، 146 درصد، 107.3 درصد و 104.7 درصد محقق شده است. (ارقام سال‌هاي 86 و 87 مربط به مجتمع‌هاي پتروشيمي موجود مي باشد.)

 

اهداف بودجه‌اي

در اين بخش سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در صنعت نفت مطابق جدول شماره 2 به تفكيك منابع داخلي و خارجي و نيز به تفكيك بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه (87-84) در مقايسه با ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشور تهيه گرديده مورد بررسي قرار گرفته است.

 

- سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش نفت و گاز

مجموع سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش نفت و گاز از محل منابع داخلي در سال‌هاي 87-84 به ترتيب معادل 62362.6 ميليارد ريال، 90730.5 ميليارد ريال، 102510 ميليارد ريال و 139754.2 ميليارد ريال بوده كه نسبت به ارقام برنامه سند بخشي در سال هاي مذكور به ترتيب 192.3 درصد، 189.1 درصد، 188.9 درصد، 254.5 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

مجموع سرمايه‌‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش نفت و گاز از محل منابع خارجي (از محل قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس) در سال هاي مذكور به ترتيب برابر با 4222.6 ميليون دلار، 4567 ميليون دلار، 4244 ميليون دلار و 1517.4 ميليون دلار بوده است كه نسبت به ارقام برنامه سند بخشي به ترتيب 79.6 درصد، 65.2 درصد، 51.4 درصد و 17.5درصد تحقق داشته است.

بدين ترتيب مجموع سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب برابر با 100767.1 ميليارد ريال، 131605.2 ميليارد ريال ، 141779.3 ميليارد ريال و 154175.6 ميليارد ريال مي باشد كه درصد تحققي به ترتيب برابر با 124.9 درصد، 118.9 درصد، 108.6 درصد و 112.3 را نسبت به ارقام برنامه سند بخشسي در اين سالها نشان مي دهد.

 

-سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش پتروشيمي

مجموع سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش پتروشيمي از محل منابع داخلي در سال هاي 87-84 به ترتيب معادل 8743، 15852، 9314، 12352 ميليارد ريال بوده كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي در دو سال اول دوره مذكور (85-84) به ترتيب معادل 50.4 درصد و 73.6 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

مجموع سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش پتروشيمي از محل منابع خارجي (فاينانس) در سال‌هاي مذكور به ترتيب برابر با 1486، 972، 1019، 1094 ميليون دلار مي باشد كه نسبت به ارقام برنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي در دو سال اول دوره مذكور (85-84) به ترتيب معادل 79.2 درصد و 44.7 درصد تحقق داشته است.

بدين ترتيب مجموع سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در شركت ملي صنايع پتروشيمي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب برابر با 2447.3 ميليون دلار، 2743.2 ميليون دلار، 2025.5 ميليون دلار و 2393.7 ميليون دلار بوده است كه درصد تحققي به ترتيب برابر با 64.6 درصد و 59.9 نسبت به ارقام برنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي در دو سال اول دوره مذكور را نشان مي‌دهد.

 

- مجموع سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در صنعت نفت

باتوجه به ارقام فوق، مجموع كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه برابر با 66936.6 ميليون دلار بوده است.