هيئت ويژه بررسي شكايات معترضان به انتخابات گزارش عملكرد خود و كارشكني نامزدهاي معترض را اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش در جلسه‌اي كه هيئت شش نفره و نيز دو عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس(دكتر تابش و دكتر خباز) مقرر شده بود موسوي و كروبي نمايندگان خود را براي رسيدگي به شكايات خود به جلسه اين هيئت اعزام كنند تا به تبيين شكايات و تعريف و مشخص شدن راه‌كارهاي راستي‌آزمايي انتخابات و اجرايي شدن روش‌هاي راستي‌آزمايي مورد توافق و بازشماري آراء بپردازند. بر اساس گزارش هيئت ويژه همچنين انتظارات يكي از كانديداها(شامل تعيين ميزان تعرفه‌هاي چاپ شده تعرفه‌هاي مازاد و ارائه آن‌ها به هيئت مورد اعتماد، ارائه ته‌برگ‌هاي حاوي مشخصات رأي‌دهندگان به هيئت مورد اعتماد، بازگشايي بررسي محتواي يك سوم از صندوق سيار و كسري از آن (مثل 20درصد) از صندوق‌هاي ثابت به صورت تصادفي، بازشماري تمامي صندوق‌هاي بعضي از استان‌ها كه رأي‌دهندگان بيش از واجدان شرايط بوده‌اند) مورد پذيرش شوراي نگهبان قرار گرفته بود. در پايان گزارش هيئت ويژه با اشاره به بيانيه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دعوت از نامزدها براي همكاري با اين هيئت، چنين آمده است: متأسفانه هيچ‌يك از اين مذاكرات و تلاش‌ها نتيجه‌اي نبخشيد و دو نامزد محترم و معترض در نامه‌هايي به شوراي محترم نگهبان پيشنهاداتي را مطرح نمودند كه انجام آن‌ توسط شوراي نگهبان مقدور نبود و نهايتاً نماينده خود را معرفي ننمودند. در نتيجه در اين مرحله شوراي نگهبان رأساً تصميم به بازشماري 10درصد از صندوق‌هاي رأي در سراسر كشور گرفت.