اخبار رسیده از اردوگاه اصلاح طلبان حکایت از آن دارد که این جریان برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دو گزینه را مطرح کرده اند.

بنا به گزارش واصله،درجلسات محفلی اصلاح طلبان تاکنون «محمد رضا عارف» و «اسحاق جهانگیری» برای کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده اند.
در همین رابطه گفته می شود خاتمی و هاشمی رفسنجانی تمایل خود را به اسحاق جهانگیری بیش از عارف نشان داده و 2 دلیل را برای این انتخاب این گزینه مطرح کرده اند.
دلیل اول این دو، روحیات اسحاق جهانگیری نسبت به محمد رضا عارف می باشد.این دو معتقدند جهانگیری هماهنگ تر و در مواضع لزوم قابلیت تندتر شدن را هم دارد.
دلیل دوم خاتمی و هاشمی برای حمایت از جهانگیری ظرفیتهایی است که وی در مجموعه یکی از نهادها به سبب حضور برادر خود دارد.
گفتنی است این انتخاب در حالی صورت گرفته که تا یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصت بسیاری است و امکان شکل گیری معادلات جدیدی در عرصه سیاست حتی با تضادهای کاملا آشکار محتمل می باشد.