رییس جمهور امشب پس از اخبار سراسری 21 شبکه اول سیما بطور زنده و مستقیم با مردم گفت و گو خواهد کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد در این گفت و گوی زنده تلویزیونی در خصوص مهمترین مسایل روز کشور بویژه تشریح بودجه سال آینده و مباحث اقتصادی با مردم سخن خواهد گفت.