سایت ضد انقلابی گویا نیوز در مطلبی بر سردرگمی و احساسی بودن جریان ضد انقلابی سبز تاکید کرد.

این سایت در مطلبی تحت عنوان« جنبش سبز و چالش‌ها» نوشت،این جریان هنوز دچارشک و تردید بوده و باعث شده که این جریات اقداماتش کاملا احساسی باشد.
این سایت همچنین با اذعان بر اینکه سران ضد انقلاب داخلی تنها به دنبال قدرت برای خود می باشند خواستار عبور از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و نوشت:« باید از صف رهبران گذشت ،این رهبران در طول بیست ماه ثابت کردند حاضر به تصمیم گیری قاطعانه نمی باشند و تنها می توانند شروع کننده آن هم در سطح بسیار پایینتر از خواسته ها باشند.